sobota, 08 grudzień 2012 14:19

?wi?ty Miko?aj w Czerniowcach

6 grudnia obchodzimy wspomnienie ?w. Miko?aja, biskupa Miry, kt?ry ca?e swoje ?ycie po?wi?ci? na pomaganie innym. Dlatego te? jeszcze za ?ycia nazywali go ojcem sierot, wd?w i ubogich. Swoim mi?osierdziem ?w. Miko?aj zdoby? nagrod? Boga - ?ask? tworzenia cud?w, a ludzie nazywali go Cudotw?rc?.

?wi?to ?w. Miko?aja jest szczeg?lnie po??danym ?wi?tem przez dzieci. Zgodnie z tradycj? ten ?wi?ty przynosi dzieciom prezenty. Oczywi?cie, ?w. Miko?aj wsp??pracuj?c z Proboszczem ks. Markiem i rodzicami przyszed? i do naszego ko?cio?a, gdzie na niego z niecierpliwo?ci? oczekiwali parafianie, a szczeg?lnie dzieci. Ka?de dziecko przygotowa?o dla Go?cia co? ciekawego: wierszyk, opowiadanie, piosenk?. Jeszcze dzieci pi?knie modli?y si? i ?w. Miko?ajowi to bardzo si? spodoba?o. Wszystkie dzieci otrzyma?y d?ugo oczekiwane prezenty, dzi?kowa?y ?w. Miko?ajowi i rado?nie powr?ci?y do swoich dom?w.

Przygotowa?a: Karolina Kawczuk
T?umaczenie: kl. Oleg Rybczak

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina