sobota, 24 marzec 2012 17:59

Og?oszenia parafialne (25.03.2012 r)

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 /wigilijna z niedzieli/, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim.
 2. Po mszy ?w. o g. 9.oo spotkanie R??y Pani Anny Korzeniowskiej. W nast?pn? niedziel? spotkanie R??y R??a?cowej „Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa”, zelatork? jest Pani Bronis?awa Malicka.
 3. W poniedzia?ek przypada Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego. To dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Msze o g. 9.oo i 18.30. W tym dniu mo?na podj?? duchow? adopcj? pocz?tego dziecka, kt?remu zagra?a ?mier? przez aborcj?. Nasz? modlitw? przez 9 miesi?cy mo?emy uratowa? ?ycie dziecka. Wi?cej informacji na ten temat znajdziemy w ulotce w naszym sklepiku i u siostry Anny.
 4. W sobot? b?dziemy prze?ywa? Uroczysto?? Naj?wi?tszej Maryi Panny ?askawej, g??wnej patronki naszej Archidiecezji Lwowskiej.
 5. Zapraszamy na Drog? Krzy?ow? w pi?tek po mszy o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w czwartek o g. 16.30 i w niedziel? po mszy o g. 11.oo. Gorzkie ?ale w niedziel? po mszy o g. 9.oo i 13.oo.
 6. W nast?pn? niedziel? przypada niedziela palmowa. Przynie?my do po?wi?cenia palmy. Przed ko?cio?em m?odzie? z naszej Parafii b?dzie sprzedawa? palmy
 7. We czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu.
 8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program jest w gablotce.
 9. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Wielkanocnych pami?tajmy o najubo?szych. W miejscu gdzie w zesz?ym roku by?a Ciemnica, jest kosz, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty / np. m?k?, cukier, olej, ry?, kasz? /. Rozdamy je na ?wi?ta Wielkanocne najbiedniejszym
 10. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek o g. 18.oo.
 11. Mamy nowy porz?dek dy?ur?w w ko?ciele. Prosz? si? z nim zapozna?. W sobot? sprz?tanie generalne, do kt?rego zapraszam Ruch Rodzin Nazareta?skich. Do porz?dkowania podw?rza ko?cielnego zapraszam rodzic?w dzieci, kt?re by?y na wypoczynku w Polsce w minionych latach.
 12. B?g zap?a? za przyniesione dary na utrzymanie ksi??y i si?str. Dodatkowe ofiary materialne na prace remontowe dachu ko?cio?a z?o?yli Pani Jadwiga z Rodzin?, Proskurnjak Walentyna, Pikarz Olga, Iljuszyna Antonina, Majewska Irena, Szewczuk Marija, Panyk Kateryna, Pan Wota Mychaj?o, Kosowan W?adys?aw, Rodzina Swyszcz, Per?an, Oleksjuk, Nemczuk Luczija i Leopold oraz Bogu wiadomi Ofiarodawcy.
 13. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na z?o?y? ofiar? na zakup kwiat?w do Bo?ego grobu i dekoracj? na Wielkanoc. Za wszystkie ofiary serdeczne B?g zap?a?.
 14. Parafianom, kt?rzy byli na Drodze Krzy?owej ulicami miasta w miniona niedziel? serdecznie dzi?kuje za udzia? i ?wiadectwo wiary.
 15. W ?rod? 28 marca odb?dzie si? zebranie Rodziny Kolpinga miasta Czerniowce w pomieszczeniach medycznego centrum przy ul. Starobielskiej 9. Rodzina Kolpinga organizuje zbi?rk? ksi??ek. B?d? one sprzedawane w maju obok polskiego domu, a koszty przekazane dzieciom w akcji „Pom?? chorym”. Ksi??ki prosimy przynosi? do zakrystii
 16. Wznawiamy dy?ury w ko?ciele, aby nasza ?wi?tynia by?a otwarta ca?y dzie?. Szukamy os?b do dy?ur?w na poniedzia?ek, wtorek i ?rod? od g. 14.oo do 18.oo.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina