sobota, 31 marzec 2012 22:12

Og?oszenia parafialne (01.04.2012 r)

NIEDZIELA PALMOWA M?KI PA?SKIEJ

1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek mszy ?w. nie b?dzie – ksi??a wyje?d?aj? do Lwowa na spotkanie z Arcybiskupem, ?roda g. 9.oo, czwartek 19.oo, pi?tek nabo?e?stwo g. 18.30, sobota 19.oo, niedziela g. 8.oo, 11.oo, 13.oo.
2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na utrzymanie naszego seminarium we Lwowie Brzuchowicach, w kt?rym przygotowuj? si? go kap?a?stwa klerycy i diakoni. B?g zap?a? za ofiary.
3. Po mszy ?w. o g. 9.oo spotkanie R??y, kt?rej zaletark? jest Pani Bronis?awa Malicka. W nast?pn? niedziel? spotkanie R??y „Jezu ufam Tobie”, zelatork? jest Pani Marianna Boho?ko.
4. W poniedzia?ek 02.04 po mszy o g.18.30 zapraszamy na czuwanie z b?. Ojcem ?w. Janem Paw?em
5. Zbli?amy si? do ?WI?T WIELKANOCNYCH. Szczytem ca?ej liturgii Ko?cio?a jest ?wi?te Triduum Paschalne:
* WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pa?skiej, kt?ra jest dzi?kczynieniem za dar Eucharystii i modlitw? za kap?an?w. Msza ?w. o g. 19.oo.
* WIELKI PI?TEK - jest pami?tk? m?ki i ?mierci Chrystusa. Liturgi? rozpoczniemy o g. 18.30 nabo?e?stwem Drogi Krzy?owej.
* WIELKA SOBOTA liturgia Wigilii Paschalnej, kt?r? rozpoczniemy o g. 19.oo.
6. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA z procesj? rezurekcyjn? i g??wn? sum? o g. 8.oo. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiat?w, ma?ych ch?opczyk?w do dzwonienia, m??czyzn do niesienia chor?gwi. Pozosta?e msze o g. 11.oo i 13.oo.
7. Zapraszamy na ostatni? DROG? KRZY?OW? w najbli?szy pi?tek o g. 18.30. GORZKIE ?ALE dzi? po mszy ?w. o g. 9.oo i o g. 13.oo.
8. Okazja do spowiedzi w poniedzia?ek i ?rod? od g. 8.oo do 10.oo oraz we czwartek od g. 17.oo do 18.30, pi?tek od g. 17.oo do 18.30.
9. Z racji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych chorych odwiedzimy w poniedzia?ek i ?rod?. Je?li mamy osoby chore w naszych rodzinach prosz? zg?asza? je w zakrystii.
10. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Wielkanocnych pami?tajmy o najubo?szych. W miejscu gdzie w zesz?ym roku by?a Ciemnica, jest kosz, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty / np. m?k?, cukier, olej, ry?, kasz? /. Rozdamy je na ?wi?ta najbiedniejszym.
11. Dzieci, m?odzie? i studenci maj? katechez? do ?rody w??cznie.
12. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek o g. 18.oo.
13. B?g zap?a? za przyniesione dary na utrzymanie ksi??y i si?str. Dodatkowe ofiary materialne na prace remontowe dachu naszego ko?cio?a z?o?yli: Pani Jadwiga z Rodzin?, Skowro?ska Welcia, Majewska Irena, Dziminska Ludmy?a, Pan Niko?ajczuk Iwan, Kosowan W?adys?aw, Kazjuk Oleg oraz Rodzina Bojko S?awik i Ludmi?a, Pestyk Halina i Wiktor. B?g zap?a?.
14. Dzi?kuj? za generalne sprz?tanie ko?cio?a i terenu przyko?cielnego cz?onkom Ruchu Rodzin Nazareta?skich, ministrantom oraz nielicznym rodzicom dzieci, kt?re w minionych latach by?y na rekolekcjach w Brennej. W tym tygodniu w sobot? po liturgii wieczornej prosz? o sprz?tanie m?odzie?. Dzi?kuj? Paniom za sprz?tanie ko?cio?a w poniedzia?ek.
15. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na z?o?y? ofiar? na kwiaty do Bo?ego Grobu i dekoracje Wielkanocn?
16. Przy wyj?ciu z ko?cio?a m?odzie? rozprowadza nowy numer parafialnej gazetki „PROMYCZEK”.
17. W sklepiku mo?na kupi? mi?d Caritas i nowy numer gazetki „ S?owo mi? namy ”.
18. Od ?rody b?dzie mo?na naby? baranka i paschalik do koszyka wielkanocnego.
19. Zakupi?em nowy pascha? w cenie 60 euro oraz zosta?a odrestaurowana tablica pami?tkowa z naszego ko?cio?a.
20. Prosimy, aby gum do ?ucia nie przykleja? do ?awek, ale wyrzuca? je do kosza

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina