sobota, 31 marzec 2012 23:36

?WI?TE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK

MSZA ?WI?TA WIECZERZY PA?SKIEJ

Wspominamy pami?tk? ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kap?a?stwa.

Godz. 19.oo - rozpocz?cie liturgii.
Po mszy ?w. przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.oo,
kt?r? poprowadzi Ruch Rodzin Nazareta?skich.

 


WIELKI PI?TEK

LITURGIA M?KI I ?MIERCI CHRYSTUSA

Zgodnie ze starodawn? tradycj? w tym dniu Ko?ci?? nie sprawuje mszy ?w. Obowi?zuje post ?cis?y. Liturgia Wielkiego Pi?tku sk?ada si? z 4 cz??ci: liturgia s?owa, adoracja Krzy?a ?wi?tego, Komunia ?wi?ta i przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do Grobu.

Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
Godz. 18.30 – Droga Krzy?owa
Godz. 19.oo – Liturgia M?ki i ?mierci Chrystusa. Po zako?czeniu przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do grobu i adoracja do godz. 24.oo


Ko?ci?? b?dzie w tym dniu otwarty od godz. 8.oo przez ca?y dzie?. Zapraszamy do adoracji, aby nie pozostawi? Chrystusa w ko?ciele samego. Porz?dek adoracji:
8.oo – 9.oo – adoruj? Siostry
9.oo – 10.oo-adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Jadwigi Czajka i Anny Korzeniowskiej
10.oo - 11.oo – adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Bronis?awy Malickiej
11.oo – 12.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Apolonii Dorosz
12.oo – 13.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Marianny Boho?ko
13.oo – 14.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Leontyny Kmie?
14.oo – 15.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Anastazji Mickiewycz
15.oo – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
16.oo – 17.oo – cz?onkowie Towarzystwa Polskiego
17.oo – 18.oo – cz?onkowie ch?ru parafialnego
18.30 – Droga Krzy?owa
19.oo – Liturgia M?ki i ?mierci Chrystusa
20.oo – 21.oo – Ruch Rodzin Nazareta?skich
21.oo – 22.oo – cz?onkowie Rodziny Kolpinga
22.oo – 24.oo - m?odzie?WIELKA SOBOTA

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

W Wielk? Sobot? Ko?ci?? gromadzi si? i adoruje Gr?b Pa?ski oraz rozmy?la nad m?k? i ?mierci? Chrystusa.

Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
Godz. 19.oo – Liturgia Wigilii Paschalnej


Ko?ci?? b?dzie w tym dniu otwarty od godz. 8.oo przez ca?y dzie?. Zapraszamy do adoracji, aby nie pozostawi? Chrystusa w ko?ciele samego. Porz?dek adoracji:
8.oo – 9.oo – adoruj? Siostry
9.oo – 11.oo – adoruj? osoby starsze
11.oo – 15.oo - adoruj? dzieci i m?odzie?
* godz. 11.oo – adoruj? dzieci z klasy I i II i ich rodzice
* godz. 12.oo – adoruj? dzieci z klasy IV i V
* godz. 13.oo – adoruj? dzieci z klasy VI, VII i VIII
* godz. 14.oo – adoruj? dzieci przygotowuj?ce si? do I Komunii ?w. i ich rodzice
15.oo – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
16.oo – 17.oo – adoruje Rodzina Kolpinga,
17.oo – 18.oo – adoruje Towarzystwo Polskie, ch?r parafialny
19.oo – Liturgia Wigilii Paschalnej. Przynie?my pokarmy wielkanocne do po?wi?cenia, a tak?e ?wiece.
Po zako?czeniu liturgii adoracja indywidualna do godz. 22.oo.
Prosimy o pozostanie m?odzie? do sprz?tania ko?cio?a.


NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO

Godz. 8.oo – PROCESJA REZUREKCYJNA I UROCZYSTA SUMA
Godz. 11.oo – MSZA ?W.
Godz. 13.oo – MSZA ?W.


PONIEDZIA?EK W OKTAWIE
ZMARTWYCHWSTANIA

Godz. 9.oo – MSZA ?W.
Godz. 11.oo – MSZA ?W.
Godz. 18.30 – MSZA ?W.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina