niedziela, 06 styczeń 2013 22:58

Og?oszenia parafialne (6 stycznia 2013)

** UROCZYSTO?? OBJAWIENIA PA?SKIEGO ** 

1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli) , niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? przypada Uroczysto?? Objawienia Pa?skiego – Trzech Kr?li. To dzie? modlitw w intencji misji i o jedno?? chrze?cijan. Po mszy ?w. po?wi?cenie wody, kredy i kadzid?a.

3. Z racji I niedzieli miesi?ca dzi? kr?tka adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W przysz?? II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. Taca z dzisiejszych mszy ?w. przeznaczona jest na utrzymanie Seminarium Duchownego w Brzuchowicach – Lwowie, gdzie kszta?c? si? przyszli kap?ani.

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie i zakonne

5. W nast?pn? niedziel? 13 stycznia przypada ?wi?to Chrztu Pa?skiego.

6. Spotkanie cz?onk?w wsp?lnoty Legion Maryjny w pi?tek po mszy ?w. wieczornej.

7. Katechezy w tym tygodniu nie b?dzie

8. INFORMACJA DLA OS?B, KT?RE NIGDY NIE PRZYJMOWA?Y KSI?DZA PO KOL?DZIE. U siostry Anny w sklepiku s? ankiety, kt?re wype?nione prosz? przynie?? do zakrystii. Przyniesienie jej b?dzie zaproszeniem ksi?dza na kol?d?. Osoby, kt?re w poprzednich latach przynios?y ankiet? nie musz? tego powtarza?

9. Kontynuujemy odwiedziny rodzin z naszej Parafii z kol?d? – wizyt? duszpastersk?. Prosimy, aby na wsp?lnej modlitwie zebra?a si? ca?a rodzina. Na stole przygotujmy krzy?, wod? ?wi?con?, Pismo ?wi?te i ?wiece. Przy odwiedzinach nie zbieramy ofiar. S? zmiany w programie kol?dy, poniewa? mamy zaproszenie do cerkwi greko – katolickiej na msz? ?w. we wtorek z Nuncjuszem Apostolskim.

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Dzi?kuj? za sprz?tanie ko?cio?a w sobot?. W tym tygodniu prosz? o sprz?tanie Rodziny: Melnyk Erika, Pestyk Halyna, Boroszenko Erika, Smok Emilia ul. Choty?ska, Semenkowa Oksana II pryw. Hercena. Dzi?kuj? Paniom za sprz?tanie w poniedzia?ek

12. B?g zap?a? za przyniesione dary na utrzymanie ksi??y i si?str. Dodatkowe ofiary na remont dachu ko?cio?a z?o?yli: Pani Myszkowska J?zefa, Panyk Kateryna, Majewska Irena, Skretka Stefania, Rodzina Oksin, Bojko, Zapolskich, Kowa?yk i Kry?anowskich, Mackulak i Melnyk. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

13. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina