sobota, 20 kwiecień 2013 11:42

Og?oszenia parafialne (14 kwietnia 2013)

** III Niedziela Wielkanocna ** 

1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Go?cimy w naszej Parafii ks. Pra?ata Wiktora Antonjuka by?ego proboszcza naszego ko?cio?a. Ks. Pra?at w tym roku obchodzi 25 – lecie ?wi?ce? kap?a?skich. ?yczymy Jubilatowi obfitych ?ask Bo?ych, mocnego zdrowia i pami?tamy w modlitwie.

3. Swoje urodziny dzi? obchodzi Siostra Anna. ?yczymy Jej zdrowia, Bo?ego b?ogos?awie?stwa oraz wzrastania w charyzmatach zakonnych.

4. Dzi? w II niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo dzieci. W nast?pn? III niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

5. Po mszy ?w. o g. 13.oo spotkanie R??y r??a?cowej „ Jezu ufam Tobie ", zelatork? jest Pani Marianna Bohonko. W nast?pn? niedziel? po mszy ?w. o g. 13.oo spotkanie R??y R??a?cowej „ ?w. Dominika ", zelatorka jest Pani Kmet Leontyna.

6. Osoby, kt?re przygotowuj? si? do przyj?cia sakramentu bierzmowania - zamiast katechezy - zapraszamy do udzia?u w drodze krzy?owej ulicami miasta. W przysz?? niedziel? katecheza po mszy ?w. o g. 13.oo.

7. DROGA KRZY?OWA ulicami miasta dzi? o g. 18.oo. Rozpocz?cie nabo?e?stwa w naszym ko?ciele. Zako?czenie w cerkwi grekokatolickiej. Wcze?niej msza ?w. o g. 17.oo. Zapraszamy wszystkich Parafian z rodzinami. Udzia? w Drodze Krzy?owej to nasze ?wiadectwo wiary. Zabierzmy ze sob? ?wiece.

8. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek o g. 18.oo.

9. Spotkanie Legionu Maryi we czwartek po mszy ?w. wieczornej.

10. We czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o powo?ania.

11. Od 19 do 21 kwietnia odb?dzie si? wiosenna sesja Szko?y Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelizacji. Szczeg??owa informacja na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a i na ?awkach.

12. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez? wed?ug planu w gablotce.

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Meszak Krystyna ul. Czerwonoarmijska, Gabor Waleria ul. Fastowska, Cyganjuk Antonina Prow. Hortycki, Wachtel Lubow ul. Ukrai?ska, Cabak Micha? ul. Entuzjast?w.

15. Dzi?kuj? za przyniesione ofiary na utrzymanie ksi??y i si?str. Dodatkowe ofiary na remont dachu z?o?yli: Pani Czajka Jadwiga, Olinjak Jelizaweta, Majewska Irena, Pan Zachandrewycz Josyp, Rodzina Josyfiw, Sli?skich, Ognowskych, Struty?skich, Zag?rski Genrich i Zoja, Ilkowycz Radu i Kristina, Oksin, Lysenko, Oczeretian oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?

16. Po mszy ?w. o g. 11.oo katecheza dla dzieci z przedszkola. Zapraszamy

17. Spotkanie rodzic?w dzieci i m?odzie?y w przysz?? niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina