poniedziałek, 28 grudzień 2015 00:37

PLAN KOL?DY 2015–2016 rok

1. Poniedzia?ek 28.12.2015 g. 11.oo – Prospekt Nezale?nosti, Kowalczuka 30/20x. Marek

2. Poniedzia?ek 28.12.2015 g. 11.oo – Komarowa, Worobkewycza, Parkowyj Proizd22/13 x. Andrzej

3. Wtorek 29.12.2015 g. 11.oo –– Ruska, Hejne, Or?owska, Kiszyniwska, Bojaniwska, Rustawelii, Fastiwska, Dnistranska 34/20 x. Andrzej

4. Wtorek 29.12.2015 g. 11.oo – Chmielnickoho, Ba?asziwska, 29 – ho Bereznja, Uniwersytecka, Gagarina, L. Ukrainki, Wawi?owa, Perejas?awska, Nahirna, Kosmodemja?skoj, Cha?turina, Skoworody, prow. Chortyckyj, Esto?ska, Turgieniewa 25/21 x. Marek

5. ?roda 30.12.2015 g. 11.oo – Kaniuka, prow. Koby?yci, Za?o?eckoho, Ruda?skoho, Kozaczuka, Repina, Ol?ycza, Karmeluka, 1 i 2 prow. Karmeluka, Dobrja?skoho, Fuczika, Jaroszy?skoj, Beli?skoho, Sa?tykowa-Szczedrina, Koczubeja 27/22 x. Andrzej

6. ?roda 30.12.2015 g. 11.oo – A?ma – Aty?ska, Kutuzowa 8/7 x. Marek

7. Czwartek 31.12.2015 g. 11.oo – Stasjuka, Hajdara, Awangardna, Ma?owakzalna, Miko?aiwska, Budiwelnykiw, Myrgorodzka16/13 2 ksi??y

8. Sobota 02.01.2016 g. 11.oo – B?ahojewa, Chodoriwska, Stryjska, We?niana,Miziuna, Kurylska, Astracha?ska, Szypy?ska, Selaty?ska, Aleksiejewa, Charkiwska, prow. Timiriaziewa, Karabcziwska, Wy?ny?ka, Syniawskoho, Horichiwska, Kramatorska, Kwitkowa, Zastawnia?ska, prow. Zastawnia?ski, Milijew?ka, Rohiznia?ska, prow. Woroszy?owogradskyj, prow. Kyiwskyj, III prow. Chodoriwskyj, Dowhopilska – 33/25 2 ksi??y

9. Niedziela 03.01.2016 g. 15.oo – Czapajewa, Politajewa, Dostojewskiego, Stefjuka,Orenburska, Kopernika, Nyko?ajczuka, Frunze 27/13 2 ksi??y

10. Poniedzia?ek 04.01.2016 g. 11.oo – Bi?oruska, Uzbecka, Korsakowa, Kobzarska, Romaszkowa, Dombasiwska, Starokonstantyniwska, Dundycza, Moskowskoj Olimpiady, Raketna –23 / 22 x. Marek

11. Poniedzia?ek 04.01.2016 g. 11.oo - Gorkoho, Zinkoweckoj, Turecka, prow. Turecki, Wirme?ska, Czeluski?ciw, Majakowskoho, Kry?owa, Kobyla?skoj, Katedralna, Puszkina, G?ugiwska, Lwiwska, Szeptyckoho, Chudiakowa, Ukrai?ska, Ni?y?ska 20/13 x. Andrzej

12. Wtorek 05.01.2016 g. 11.oo – Czerwonoarmijska, Szkilia, Haste?o 30/21x. Marek

13. Wtorek 05.01.2016 g. 11.oo – I. Franka, Hercena, Szewczenka, Dymytrowa, Internacjonalna, Mickewycza, Kotlarewskoho, Czerwi?skoho, Kozaczuka, Korduby 22/14 x. Andrzej

14. Czwartek 07.01.2016 g. 11.oo- osoby mieszkaj?ce na wioskach - 6 2 ksi??y

15. Pi?tek 08.01.2016g. 11.oo - Zo?ocziwska, Ni?ynska, Czerniszew?koho, Darwina, Bere?a?ska, Nikitina, Sokal?ka, Tysmeny?ka, 28 – ho Czerwnia 17/15 x. Marek

16. Pi?tek 08.01.2016 r. g. 11.oo – Choty?ska, Nowy Kiseliw, Zawodska, Festywalna, Ko?omyjska, Smole?ska, Nowa ?uczka, Stara ?uczka, Karpatska, Wilszyny, IV prow. Zawodskyj 18/15 x. Andrzej

17. Sobota 09.01.2016 g. 11.oo – Piwdenno – Kilcewa, Heroiw Stalingradu, Entuzjastiw 29/18 x. Andrzej

18. Sobota 09.01.2016 g. 11.oo – Ho?owna, Bratiw Rusnakiw, Bojarka, Marsza?ka ?ukowa, Prymijska, Kochanow?koho 32/24 x. Marek

wizyta duszapasterska

Prosimy, aby podczas kol?dy / wizyty duszpasterskiej / zebra?a si? ca?a rodzina. Na stole niech b?dzie przygotowany krzy? do uca?owania, ?wieca, woda ?wi?cona, Pismo ?wi?te. Najpierw wraz z kap?anem modli si? ca?a rodzina, nast?pnie kap?an b?ogos?awi rodzin? i kropi wod? ?wi?con? mieszkanie. Po tym obrz?dzie nast?puje rozmowa. Je?li kto? ma ?yczenie ugo?ci? kap?ana prosimy to wcze?niej dom?wi?, kiedy siostra informuje telefonicznie o kol?dzie. Przypominamy, ?e podczas kol?dy nie zbieramy ?adnych pieni?dzy. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w - b?dzie mo?na z?o?y? po zako?czeniu kol?dy i przynie?? w kopercie do zakrystii.

B?g zap?a? za wsp?ln? modlitw?

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina