poniedziałek, 27 marzec 2017 10:26

Og?oszenia parafialne (26.03.2017)

** IV Niedziela Wielkiego Postu **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Sobota – Uroczysto?? Naj?wi?tszej Maryi Panny ?askawej patronki Lwowskiej Archidiecezji

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich, natomiast w przysz?? niedziel? b?dzie Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz zmiana tajemnic r??a?cowych. Taca b?dzie przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach.
  • W ?rod? Arcybiskup Mieczys?aw Mokrzycki b?dzie obchodzi? swoje urodziny, pami?tajmy o nim w modlitwie prywatnej.
  • W czwartek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Szczeg??owy plan mo?na b?dzie zobaczy? przy wyj?ciu z ko?cio?a.
  • W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek z rana po Mszy ?w. o godz. 9.00 i wieczorem po Mszy ?w. o godz. 18.30. A tak?e w niedziel? Droga Krzy?owa dla dzieci po Mszy ?w. o godz. 11.00.
  • Ju? teraz w zakrystii mo?na sk?ada? ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu.
  • Zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat zbieramy do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji s?odycze dla potrzebuj?cych a tak?e ofiary pieni??ne, kt?re mo?na wrzuca? do skarbonki. Pod koniec Wielkiego Postu b?d? one przekazane podopiecznym o?rodka dla niepe?nosprawnych w miejscowo?ci Maga?a.
  • W poniedzia?ek po Mszy ?w. o godz. 9.00 zapraszamy osoby samotne na obiad, kt?ry jest organizowany co tydzie? w ramach wielkopostnej akcji charytatywnej.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Jaskewycz Eugenii, Malickiej Lolity, Szuk Rus?any i Witolda, Czehorian Aliony, Buczy?skiej Bogdany.
  • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia .

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina