niedziela, 23 kwiecień 2017 19:00

Og?oszenia parafialne (23.04.2017)

** II Niedziela Wielkanocy ** 

W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – ?wi?to rocznicy po?wi?cenia Bazyliki Katedralnej we Lwowie

Wtorek – ?wi?to ?w. Marka Ewangelisty

Sobota – ?wi?to ?w. Katarzyny ze Sieny

  • Dzisiaj z okazji Uroczysto?ci Bo?ego Mi?osierdzia dzisiaj po Mszy ?w. odm?wimy jeszcze koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia, natomiast w przysz?? niedziel? odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.
  • Sk?adamy serdeczne ?yczenia siostrze Annie z okazji dnia urodzin i ?yczymy, aby Pan B?g nieustannie umacnia? j? na drodze powo?ania i obdarza? zdrowiem oraz wszelkimi potrzebnymi ?askami.
  • Po kr?tkiej przerwie wznowili?my przygotowanie do sakramentu bierzmowania, w najbli?sz? sobot? zapraszamy na spotkanie kandydat?w w wieku powy?ej 40 lat o godz. 11.00; w wieku 18-40 lat w sobot? po Mszy ?w. wieczornej.
  • W ?rod? w ca?ej Ukrainie b?dzie obchodzona 31 rocznica katastrofy w Czarnobylu, pami?tajmy w tym dniu w naszych modlitwach o ofiarach tej katastrofy.
  • Przypominamy o obowi?zku ucz?szczania dzieci i m?odzie?y na katechez? i prosimy rodzic?w o dopilnowanie tej sprawy.
  • W ka?dy czwartek o godz. 17.00 odbywa si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, w czasie kt?rej mamy mo?liwo?? skorzystania ze sakramentu pokuty.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Struty?skiego W?adys?awa, Struty?skiej Ludmi?y, Onoprijczuk Poliny, Swyszcz Walentyny, Ancybor Anny.
  • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Wagner Ludmi?a, Hucul Luba, Skowro?ska Wielcia, Ku?a Franciszka, Szaw?owska Janina, Wiwdiczenko Tatiana-Teresa, rodz. Szyma?skich, Swyszcz, Jakymczuk, Horiaczko, Lutyk, Dorosz, Maksymczuk. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina