środa, 20 luty 2013 17:12

Parafialny karnawa?

9 lutego 2013 r. w budynku Polskiego Domu Narodowego w Cherniowcach, odby?y si? zabawy ta gry dla dzieci i m?odzie?y. Parafialna m?odzie? organizowa?a karnawa? ta ukrainski wiecz?r, przez co pokaza?a wyj?tkowo?? mentalno?ci ukrainskiego narodu.

W tym dniu na ?wi?to mogli przyj?? wszyscy ch?tni, szczeg?lnie ci kt?rzy chcieli zanurzy? si? w tak niezapomnian? i niezwyk?? atmosfer?. Wszystko rozpocze?o si? od wsp?lnej modlitwy dzieci ta doros?ych. Na tej uroczysto?ci dzieci bawili si? w r??ne ciekawe, intelektualne zabawy, jak r?wnie? ta?czyli pod czas wykonywania ukrainskich pie?ni. Na koniec dzieci smakowa?y s?odyczami, a p??niej weseli, u?mi?chni?ci i pe?ni r??nych wra?e? wr?cili do swoich dom?w.

Po zako?czeniu karnawa?u rozpocze?y sie prawdziwe ukrainskie weczornytsi dla m?odzie?y. ?wi?tecznie przystrojona sala, wyszywane stroje i niebiesko-???te st??ki stwarza?y niezapomnian? atmosfer?. Ca?e ?wi?to by?o w stylu ukrainskim: narodowa muzyka, ukrainskie potrawy kt?rymi ch?tnie cz?stowa?a m?odzie? – wszystko to pomaga?o nie tylko sp?dzi? weso?o czas, ale i po nowemu u?wiadomi? sobie histori? naszego narodu. Ka?dy kto zawita? na te weczornytsi by? przyjmowany po ukrainsku - z chlebem i sol?, i pod weso?y marsz. R?wnie? ka?dy by? zapraszany do ta?ca i wsp?lnego zdj?cia na pami?tke o tym wieczorze. Weczornytsi rozpocze?y si? od zaznajomienia si?, wszyscy obecni na tym ?wi?cie poznajomili si? za pomoc? ciekawej gry. M?odzie? odpocze?a maksymalnie – gry, weso?e ta?ce, cz?stowanie ukrainskimi potrawami, wszystko to pozostawi?o niezapomniane wspomnienia dla ka?dego. Potwiedzeniem tego by?e pozytywne emocje, u?miech na twarzy, a „szcze?liwe" oczy m?wi?y o tym, ?e ?wi?towanie by?o wspania?e...

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim tym, ktr?zy w?aczyli si? w nasze wsp?lne ?wi?towanie.

Ukrainskie weczornytsi jest to rodzaj narodowego ukrainskiego folkoru. Na tych spotkaniach opowiada si? r??ne ciekawe historie, bajki, te? s? ta?ce.

Przygotowa?a Kateryna Hontar

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina