czwartek, 10 październik 2013 09:13

Arcybiskup Mokrzycki: bez powrotu do Dekalogu Europa nie ma przysz?o?ci

Msz? w intencji Starego Kontynentu 6 pa?dziernika zako?czy?a si? w Bratys?awie sesja plenarna Rady Konferencji Biskup?w. Spotkanie przebiega?o pod has?em „B?g i pa?stwo. Europa mi?dzy ?wiecko?ci? a laicyzmem".

W czasie spotkania przywo?ano m.in. posta? Jana Paw?a II i jego ogromny wk?ad w budowanie bardziej chrze?cija?skiego ?wiata. „Z tej lekcji mo?emy czerpa? wszyscy. W obliczu trudno?ci nie mo?na traci? nadziei tylko trzeba powierzy? si? Bogu i i?? naprz?d"- podkre?la uczestnicz?cy w potkaniu abp Mieczys?aw Mokrzycki. ?aci?ski Metropolita lwowski wskazuje zarazem, ?e bez powrotu do Dekalogu Europa nie ma przysz?o?ci.

„Laicyzacja dotyczy dzisiejszych czas?w, dotyka wszystkich kraj?w i naszej cywilizacji, kt?ra zapomina o prawie naturalnym i o Bogu. Je?li dalej ?wiat b?dzie szed? w tym kierunku, to musi nast?pi? mocny powr?t do Dekalogu. Inaczej nie ma przysz?o?ci dla Ko?cio?a i dla naszej cywilizacji – zaznaczy? w rozmowie z Radiem Watyka?skim abp Mokrzycki, - My?l?, ?e Jan Pawe? II przypomnia? by nam w tym kontek?cie, ?e powinni?my wraca? do korzeni, ?e Europa jest kontynentem, kt?ry zbudowa? w? cywilizacj? na warto?ciach chrze?cija?skich. I do tego w?a?nie powinni?my wraca?".

wed?ug informacji ze strony archidiecezji lwowskiej

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina