niedziela, 20 październik 2013 12:40

Bukowi?ska wsp?lnota w Piotrowcach Dolnych

Jedyna na ca?ej Ukrainie ulica Jana Paw?a II znajduje si? w Piotrowcach Dolnych, bukowi?skiej wsi w powiecie storo?ynieckim. Mieszkaj? tu Polacy, chocia? Rzeczpospolita nigdy tu nie si?ga?a. Do Kijowa jest st?d blisko 600 km, do granicy z Polsk? nieca?e 400, a do granicy z Rumuni? tylko 20.

Do 1918 r. ziemi? t? w?ada? cesarz austriacki, p??niej, do 1944 r., kr?l rumu?ski. Po wojnie wie? znalaz?a si? w granicach ZSRR, a po jego upadku wesz?a w sk?ad niepodleg?ej Ukrainy. Przy wje?dzie do wsi stoi drogowskaz w trzech j?zykach: ukrai?skim, rumu?skim i polskim. Cho? to teraz Ukraina, w Piotrowcach gawari si? po polsku, rumu?sku, rosyjsku i ukrai?sku. Do wojny m?wi?o si? jeszcze po niemiecku, ale Niemcy wyjechali st?d w 1940 r. Polacy mieszkaj? w centralnej cz??ci oraz we wschodniej, najstarszej, zwanej Arszyc?. Przez t? cz??? przebiega w?a?nie ulica Jana Paw?a II. Po?rodku niej stoi nowy murowany ko?ci?? pod wezwaniem Przemienienia Pa?skiego i b?. Jana Paw?a II. Przed ko?cio?em znajduje si? okaza?y pomnik papie?a Polaka.

Plebania pod namiotem

W 2007 roku, latem, miejsce to wygl?da?o zupe?nie inaczej. Stary drewniany ko?ci??, zbudowany w 1924 r., chyli? si? ku upadkowi. Nie by?o plebanii. Ksi?dz doje?d?a? z odleg?ej o prawie 30 km Starej Huty. Wtedy do parafii przyjecha? ?smy z kolei proboszcz, Adam Bo?ek. Rozbi? namiot w pobli?u ko?cio?a i tak zosta? pierwszym w historii proboszczem mieszkaj?cym stale na terenie parafii. – Propozycj? i b?ogos?awie?stwo – wspomina ksi?dz Adam Bo?ek – dosta?em od kard. Mariana Jaworskiego. Pomy?la?em: na razie jest ciep?o, spr?buj?. Nadejdzie jesie?, zwin? namiot i pojad? st?d. Zatrzymali go ludzie. Serdeczni, ?yczliwi, dumni z tego, ?e doczekali si? swojego proboszcza. Nie mieszka? d?ugo w namiocie. Wyszykowali mu kwater?: pokoik, kuchnia, ?azienka. Nie wiadomo, kiedy min??a pierwsza zima i zacz?? rok 2008. Ksi?dz przetrzyma? zim? w dobrej formie, stary ko?ci?? wygl?da? jednak coraz gorzej. – Pomy?la?em, ?e z tymi lud?mi mog? si? porwa? na budow? nowej ?wi?tyni – m?wi ks. Adam. – W?adze rejonu storo?ynieckiego odnios?y si? ?yczliwie do tego pomys?u. Z formalno?ciami na Ukrainie posz?o sprawnie. Dobry rezultat przynios?o te? organizowanie pomocy w Polsce. Pomoc okaza?y parafia ?w. Magdaleny w Maza?cowicach ko?o Bielska-Bia?ej, parafia Nawiedzenia NMP w ?ywcu, parafia Bo?ego Cia?a w Bytomiu-Miechowicach i wiele innych ?l?skich parafii, dzi?ki zaanga?owaniu tamtejszego dzia?acza Antoniego Mryca. W budow? nowej ?wi?tyni zaanga?owali si? przede wszystkim Leonard Klabis wraz z g?rnikami i wiele innych os?b, kt?rych nazwiska znajduj? si? na pami?tkowej tablicy umieszczonej na ko?ciele.

?r?d?o: Gra?yna My?li?ska Go?? Niedzielny 42/2013

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina