poniedziałek, 16 grudzień 2013 23:07

Program o ?yciu Polak?w na Bukowinie

W Regionalnej Telewizji Lubuskiej 3 marca 2013 roku ukaza? si? program „Tam Szum Prutu Czeremoszu", o ?yciu Polak?w na Bukowinie. Trzeci odcinek tego programu, pod tytu?em "Losy pozosta?ych" by? kr?cony mi?dzu innymi w ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach.

Tadeusz Krupa, dziennikarz i Mariusz Gabriel, operator z wykonanych nagra? na podstawie w?asnych scenariuszy i Wilhelma Skibi?skiego stworzyli 3 filmy: Historia Bukowiny pt. "Na patriotycz? nut?"; "Za chlebem" - kr?tki rys historyczny Bukowiny i przedstawienie polskiej szko?y w Starej Hucie; Historia zmaga? chrze?cija?skiej wsp?lnoty religijnej o przetrwanie na przyk?adzie ko?cio??w w Waszkowcach i Czerniowcach pt: "Losy Pozosta?ych" .

Ekipa Reginalnej Telewizji Lubuskiej z Zielonej G?ry przebywa?a na Bukowinie z inicjatywy Wilhelma Skibi?skiego, Prezesa Stowarzyszenia Wsp?lnota Bukowi?ska. Finansowego wsparcia udzielili Urz?d Miasta Zielona G?ra i Lubuski Urz?d Marsza?kowski.

Tadeusz KRUPA

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina