poniedziałek, 24 grudzień 2012 11:39

Og?oszenia parafialne (23 grudnia 2012)

** 4 NIEDZIELA ADWENTU ** 

1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 19.oo /PASTERKA/ i 24.oo /PASTERKA /, wtorek g. 9.oo, 11.oo,13.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi?kuj? o. Januszowi, dominikaninowi za wyg?oszenie rekolekcji adwentowych, a tak?e Parafianom, kt?rzy brali w nich czynny udzia?. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na z?o?y? ofiar? do skarbonki, kt?ra b?dzie wynagrodzeniem dla o. Janusza za trud rekolekcyjny.

3. W poniedzia?ek przypada wigilia ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Przygotowuj?c wieczerz? wigilijn? w gronie rodzinnym pami?tajmy o czytaniu Pisma ?w., wsp?lnej modlitwie, dzieleniu si? op?atkiem i ?piewie kol?d. Niech w tym dniu na naszych sto?ach nie b?dzie alkoholu. Pasterka o g. 19.oo oraz 24.oo – serdecznie zapraszamy.

4. We wtorek przypada Uroczysto?? Bo?ego Narodzenia. Msze o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30 - dla os?b, kt?re pracuj?. Zadbajmy, aby ten dzie? by? dla nas ?wi?teczny: postarajmy si? uczestniczy? we Mszy ?w., a dzieci zwolnijmy ze szko?y.

5. W ?rod? drugi dzie? ?wi?t – ?wi?to ?w. Szczepana, pierwszego m?czennika. Msze ?w. w naszym ko?ciele o g. 9.oo i 18.30. W tym dniu mo?emy przynie?? owies do po?wi?cenia

6. W tym tygodniu wspominamy:

  • czwartek – ?wi?to ?w. Jana, Aposto?a i Ewangelisty; przynie?my wino do po?wi?cenia
  • pi?tek – ?wi?to ?w. M?odziank?w, m?czennik?w
  • niedziela - ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny: Jezusa, Maryi i J?zefa. W tym dniu b?dzie udzielone specjalne b?ogos?awie?stwo parom ma??e?skim. Zapraszamy na op?atek RRN

7. W zakrystii mo?na zakupi? po?wi?cone op?atki. Mo?liwo?? spowied? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia jutro 30 minut przed msz? ?w. i w czasie mszy ?w. o g. 9.oo.

8. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu

9. Katecheza w tym tygodniu b?dzie tylko dla dzieci w sobot?.

10. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

11. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia pami?tajmy o najubo?szych. Obok o?tarza Matki Bo?ej jest kosz, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty /m?k?, cukier, olej, ry?, kasz?/. Rozdamy je najbiedniejszym na ?wi?ta.

12. Dzi?kuj? RR Nazareta?skich za generalne sprz?tanie przed ?wi?tami. W tym tygodniu prosz? o sprz?tanie: Dorosz Polin?, Kuczak Halyn?, Dume?czuk Jaros?awa i Halyn?, Kazjuk Teofila i Jewcheni?, Gawluk Stanis?awa. Dzi?kuj? Paniom za sprz?tanie w poniedzia?ek

13. Ofiary na dach k-?a z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Szewczyk Walentyna, Szewczyk Maria, Majewska Irena, Rodzina Cabak, Pestyk, Pajczyk, Boroszenko B?g zap?a?

14. INFORMACJA DLA OS?B, KT?RE NIGDY NIE PRZYJMOWA?Y KSI?DZA PO KOL?DZIE. U siostry Anny w sklepiku s? ankiety, kt?re wype?nione prosz? przynie?? do zakrystii. Przyniesienie jej b?dzie zaproszeniem ksi?dza na kol?d?. Osoby, kt?re w poprzednich latach przynios?y ankiet? nie musz? tego powtarza?.

15. Dzi?kuj? Panu Antonu Bartosz i Ignacemu Malickiemu za za?atwienie choinek do ko?cio?a, a P. Micha?owi Cabak za ich przewiezienie. Dzi?kuj? P. Walentynie Proskurnjak za zakup ryb na wigili? dla ksi??y i si?str z naszego dekanatu.

16. Dzi? po mszy o g. 13.oo organizujemy na plebani wigili? dla os?b samotnych i starszych

17. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na kupi? ?wiece wigilijne Caritas i mi?d Caritas. M?odzie? rozprowadza gazetk? parafialn? PROMYCZEK z obrz?dem wigilii Bo?ego Narodzenia.

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina