poniedziałek, 31 lipiec 2017 09:48

Og?oszenia parafialne (30.07.2017)

** XVII Niedziela Zwyk?a **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Ignacego Loyoli, kap?ana

Wtorek – wspomnienie ?w. Alfonsa Liguori, biskupa i doktora Ko?cio?a

Pi?tek – wspomnienie ?w. Jana Vianeya, kap?ana

Niedziela – ?wi?to Przemienienia Pa?skiego

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? po?wi?cenie samochod?w i wszelkich pojazd?w z okazji wspomnienia ?w. Krzysztofa. W nast?pn? I niedziel? miesi?ca odb?dzie si? zmiana tajemnic r??a?cowych i adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu.
 • Zapraszamy na nabo?e?stwa w I czwartek miesi?ca (wieczorem Nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego) i w I pi?tek miesi?ca (Nabo?e?stwo do Serca Pana Jezusa), zach?camy z tej okazji r?wnie? do spowiedzi.
 • W sobot? o godz. 12.00 w Piotrowcach Dolnych b?dzie odprawiona odpustowa Msza ?w. na cze?? ?wi?ta Przemienienia Pa?skiego. Ks. Proboszcz i parafianie serdecznie zapraszaj?.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Banu? Bogdany, Nikitinej Swiet?any, Kosowan Oksany, Bert Kariny.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

?yczymy b?ogos?awionej niedzieli i obfitych ?ask Bo?ych w nowym tygodniu.

niedziela, 23 lipiec 2017 22:08

Og?oszenia parafialne (23.07.2017)

** XVI Niedziela Zwyk?a ** 

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Olgi

Wtorek – ?wi?to ?w. Jakuba, aposto?a

?roda – wspomnienie ?w. Joakima i Anny, rodzic?w NMP

Pi?tek – wspomnienie ?w. W?odzimierza

Sobota – wspomnienie ?w. Marty

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Dzisiaj r?wnie? do naszej parafii zawita figurka Matki Bo?ej Fatimskiej. Uroczyste powitanie figurki odb?dzie si? na pocz?tku Mszy ?w. o godz. 13.00. Program szczeg??owy znajduje si? na gablotce. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
 • W przysz?? niedziel? po ka?dej Mszy ?w. b?dzie po?wi?cenie samochod?w i wszelkich pojazd?w z okazji wspomnienia ?w. Krzysztofa, kt?re wypada 25 lipca.
 • W sobot? o godz. 11.00 w Storo?y?cu odb?dzie odprawiona odpustowa Msza ?w. ku czci ?w. Anny. Ks. Proboszcz i parafianie serdecznie zapraszaj?.
 • Serdeczne B?g zap?a? za modlitw? i pomoc finansow? w leczeniu OlenyDowhalowej. W zesz?? niedziel? na ten cel uda?o si? nam zebra? 5100 hrn i 50 €.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Sawczuk Antoniny, Mickiewicz Olgi, Pola?skiej Tatiany, Faliboga Nadii, Hawliuk Katarzyny.
 • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Kaczy?ska Bronis?awa, Pszegocka Anna, Poddubna Lola, rodz. Mudrak, Boroszenko, Horiaczko, Gildebrand. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

?yczymy b?ogos?awionej niedzieli i obfitych ?ask Bo?ych w nowym tygodniu.

poniedziałek, 03 lipiec 2017 10:36

Og?oszenia parafialne (02.07.2017)

** XIII Niedziela Zwyk?a **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Poniedzia?ek – ?wi?to ?w. Tomasza, Aposto?a

I czwartek miesi?ca (po Mszy wieczornej nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego)

I pi?tek miesi?ca (nabo?e?stwo do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa)

 • Dzisiaj z racji I niedzieli miesi?ca po ka?dej Mszy ?w. odb?dzie si? adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. Taca b?dzie przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach. W przysz?? niedziel? b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci.
 • Zgodnie ze zwyczajem z lat ubieg?ych w lipcu i w sierpniu Mszy ?w. wieczornej w niedziel? nie b?dzie.
 • Jutro po Mszy ?w. wieczornej w salce parafialnej odb?dzie si? spotkanie organizacyjne przed pielgrzymk? do Bo?szowiec.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Mackulak Luby, Szyma?skiej Haliny, Zaloga Ludmi?y, Skredka Micha?a, Drozdek Aliny.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

?yczymy b?ogos?awionej niedzieli i obfitych ?ask Bo?ych w nowym tygodniu.

niedziela, 18 czerwiec 2017 20:10

Og?oszenia parafialne (18.06.2017)

** Uroczysto?? Bo?ego Cia?a ** 

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

?roda – wspomnienie ?w. Alojzego Gonzagi, mnicha

Pi?tek – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa

Sobota – Uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? uroczysta procesja ku czci Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Jezusa. W przysz?? niedziel? do naszej parafii zawita neoprezbiter ks. Miko?aj Bystrycki i w czasie Mszy ?w. o godz. 9.00; 11.00; 13.00 odprawi dla nas Eucharysti? z prymicyjnym b?ogos?awie?stwem.
 • W sobot? o godz. 11.00 w ko?ciele jezuickim b?dzie odprawiona Msza ?w. odpustowa ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. Ks. Stanis?aw i parafianie serdecznie zapraszaj?.
 • B?g zap?a? za wsparcie finansowe w leczeniu i zamodlitw? w intencji OlenyDowhalowej, w zesz?? niedziel? na ten cel nam si? uda?o zebra? 4450 hrn.
 • W dniach 4-8 lipca odb?dzie si? piesza pielgrzymka ze ?niatynia do Bo?szowiec. Koszt uczestnictwa w tej pielgrzymce – 100 hrn. Nadal w zakrystii mo?na zapisywa? si? na pielgrzymk?. Zapraszamy szczeg?lnie do udzia?u w niej m?odzie?.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Andrijewicz Wasyla, Zapolskiej Oleny, MychniukSwit?any, German Ludmi?y, Ze?enej Natalii.
 • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Majewska Irena, Kusrajewa Irena, Soko?owa Czes?awa, Polak An?elina, rodz. Horiaczko. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.
niedziela, 11 czerwiec 2017 19:35

Og?oszenia parafialne (11.06.2017)

** Uroczysto?? Tr?jcy Przenaj?wietszej **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. Antoniego z Padwy

Niedziela – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Jezusa

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? nabo?e?stwo czerwcowe i b?ogos?awie?stwo dzieci. W przysz?? niedziel? po Mszy ?w. o godz. 9.00 odb?dzie si? uroczysta procesja ku czci Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Jezusa. Z tej racji prosimy o przygotowanie o?tarzy poszczeg?lne grupy parafialne: 1 o?tarz – r??e r??a?cowe i Legion Maryi; 2 o?tarz – Ruch Rodzin Nazareta?skich; 3 o?tarz – Rodzina Kolpinga i Towarzystwo Polskie; 4 o?tarz – m?odzie? i ministranci. Prosimy, ?eby przysz?y dziewczynki do sypania kwiat?w i dzieci pierwszokomunijne w bia?ych strojach.
 • Jutro w naszym ko?ciele wieczornej Mszy ?w. nie b?dzie, natomiast zapraszamy was serdecznie do ko?cio?a ?w. Antoniego, gdzie o godz. 18.30 odb?dzie si? Uroczysta Eucharystia ku czci ?wi?tego z Padwy. Nie zapomnijmy zabra? ze sob? lilie.
 • We wtorek o godz. 11.00 w Piotrowcach G?rnych b?dzie odprawiona Msza ?w. odpustowa ku czci ?w. Antoniego, a wieczorem o godz. 19.00 w Sadog?rze odb?dzie si? kolejne fatimskie czuwanie.
 • Prosimy o wsparcie finansowe w leczeniu i о modlitw? w intencji Oleny Dowhalowej, niedawno trafi?a do szpitala w Kijowie, lekarze stwierdzili, ?e potrzebuje kosztownej operacji. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ofiary mo?emy z?o?y? do skarbonki w r?kach ministranta.
 • W dniach 4-8 lipca odb?dzie si? piesza pielgrzymka ze ?niatynia do Bo?szowiec. Koszt uczestnictwa w tej pielgrzymce – 100 hrn. Ju? od dzisiaj mo?na w zakrystii zapisywa? si? na pielgrzymk?. Zapraszamy szczeg?lnie do udzia?u w niej m?odzie?.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Hutnickiej Adeliny, Bocho?ko Mariany, Marusyk Zosi, S?obodianiuk Haliny, Bocho?ko Mariny.
 • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Zota Genowefa, Skredka Stefania, Hucu? Luba, Wagner Ludmi?a, Mudrak Anna, rodz. Kowa?yk-Kry?anowskich, Jakymczuk. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.
wtorek, 30 maj 2017 09:57

Og?oszenia parafialne (28.05.2017)

** VII Niedziela Wielkanocy **

W tym tygodniu w liturgii Ko?cio?a obchodzimy:

?roda – ?wi?to Nawiedzenia NMP

Czwartek – wspomnienie ?w. Justyna, m?czennika

Sobota – wspomnienie ?w. Karola Lwangi i towarzyszy, m?czennik?w

 • Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? niedziel? prze?ywamy Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego, po Mszy ?w. b?dzie zmiana tajemnic r??a?cowych, o godz. 11.00 b?dzie odprawiona Msza ?w. po??czona z sakramentem bierzmowania.
 • Dzisiaj w naszym mie?cie o godz. 14.00 odb?dzie si? marsz dla rodziny, zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tej manifestacji w obronie praw rodziny.
 • W najbli?szy czwartek w naszym ko?ciele nie b?dzie Mszy ?w., poniewa? wszyscy kap?ani i ministranci z naszej archidiecezji maj? w tym dniu spotkanie we Lwowie.
 • W najbli?sz? sobot? po Mszy ?w. wieczornej odb?dzie si? czuwanie modlitewne przed Uroczysto?ci? Zes?ania Ducha ?wi?tego, zapraszamy na to nabo?e?stwo w spos?b szczeg?lny kandydat?w do bierzmowania.
 • Z racji I pi?tku miesi?ca b?dziemy odwiedza? chorych w pi?tek i w sobot?.
 • Dzisiaj dzieci i m?odzie? obchodz? zako?czenie roku szkolnego, z tej racji zapraszamy ministrant?w i m?odzie? do Bojan na turniej z pi?ki no?nej i podsumowanie roku. Wyjazd o godz. 15.00.
 • W dniach 12-17 czerwca organizujemy wakacje z Bogiem dla dzieci w Jaremczy. Koszt pobytu stanowi 500 hrn. Nadal w zakrystii mo?na zapisywa? dzieci na ten wyjazd.
 • W dniach 20-28 czerwca organizujemy wyjazd nad morze do Odessy dla m?odzie?y od 10 klasy i starszych. Koszt wyjazdu 500 hrn + koszt biletu na poci?g. Ch?tni mog? zapisa? si? w zakrystii.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodz. Cabak Micha?a, Meszak Krystyny, Jakowenko Inny, Cyganiuk Antoniny, Wachtel Luby.
 • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Ursulak Halina, Ko?odij Daria, Ursulak Tatiana, ?o?towska Wanda, Turkiewicz Oresta, Krasowska Anna, Majewska Irena, Ste?ki Jan, rodz. Grabowskich, Bruker, Kowa?yk-Kry?anowskich, Majewskich. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.
niedziela, 14 maj 2017 21:22

Og?oszenia parafialne (14.05.2017)

** V Niedziela Wielkanocy ** 

 • Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo dzieci. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych.
 • Zach?camy do uczestnictwa w nabo?e?stwach majowych, kt?re pomog? nam w tym roku przybli?y? sens objawie? Matki Bo?ej w Fatimie. Porz?dek nabo?e?stw jest nast?puj?cy: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy ?w. o godz. 9.00; czwartek o godz. 18.00; pi?tek i sobota po Mszy ?w. wieczornej; niedziela po Mszy o godz. 9.00 i 13.00.
 • W najbli?sz? sobot? o godz. 14.00 w Bojanach odb?dzie si? Uroczysto?? odpustowa ku czci ?w. Jana Nepomucena, zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat organizujemy w tym dniu piesz? pielgrzymk? do Bojan, kt?ra wyruszy z pod naszego ko?cio?a o godz. 8.00 z rana. Ch?tnych wzi?? udzia? w tej pielgrzymce prosimy zapisa? si? w zakrystii.
 • W nast?pn? niedziel? w naszej parafii odb?dzie si? Uroczysto?? I Komunii ?wi?tej, w czasie kt?rej 11-?cioro dzieci po raz pierwszy przyjm? do swojego serca Pana Jezusa.
 • W najbli?szym czasie do naszego dekanatu przyb?d? relikwie b?. Marty Wieckiej i w naszej parafii b?dziemy modli? si? przy relikwiach 23 i 24 maja. Szczeg??owy plan peregrynacji mo?emy zobaczy? przy wyj?ciu z ko?cio?a.
 • W dniach 12-17 czerwca organizujemy wakacje z Bogiem dla dzieci w Jaremczy. Koszt pobytu stanowi 500 hrn. Ju? od dzisiaj w zakrystii mo?na zapisywa? dzieci na ten wyjazd.
 • Nadal w zakrystii mo?na zapisa? si? na wyjazd do Szargorodu, gdzie 26 maja odb?dzie si? uroczyste otwarcie Sanktuarium M?ki Pa?skiej.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodzic?w dzieci przyst?puj?cych do I Komunii ?w.
 • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Majewska Irena, ?o?towska Wanda, Kaczy?ska Bronis?awa, Sulejmanowa Katarzyna, Sawczuk Antonina, rodz Horiaczko oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

niedziela, 23 kwiecień 2017 19:00

Og?oszenia parafialne (23.04.2017)

** II Niedziela Wielkanocy ** 

W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – ?wi?to rocznicy po?wi?cenia Bazyliki Katedralnej we Lwowie

Wtorek – ?wi?to ?w. Marka Ewangelisty

Sobota – ?wi?to ?w. Katarzyny ze Sieny

 • Dzisiaj z okazji Uroczysto?ci Bo?ego Mi?osierdzia dzisiaj po Mszy ?w. odm?wimy jeszcze koronk? do Bo?ego Mi?osierdzia, natomiast w przysz?? niedziel? odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.
 • Sk?adamy serdeczne ?yczenia siostrze Annie z okazji dnia urodzin i ?yczymy, aby Pan B?g nieustannie umacnia? j? na drodze powo?ania i obdarza? zdrowiem oraz wszelkimi potrzebnymi ?askami.
 • Po kr?tkiej przerwie wznowili?my przygotowanie do sakramentu bierzmowania, w najbli?sz? sobot? zapraszamy na spotkanie kandydat?w w wieku powy?ej 40 lat o godz. 11.00; w wieku 18-40 lat w sobot? po Mszy ?w. wieczornej.
 • W ?rod? w ca?ej Ukrainie b?dzie obchodzona 31 rocznica katastrofy w Czarnobylu, pami?tajmy w tym dniu w naszych modlitwach o ofiarach tej katastrofy.
 • Przypominamy o obowi?zku ucz?szczania dzieci i m?odzie?y na katechez? i prosimy rodzic?w o dopilnowanie tej sprawy.
 • W ka?dy czwartek o godz. 17.00 odbywa si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, w czasie kt?rej mamy mo?liwo?? skorzystania ze sakramentu pokuty.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Struty?skiego W?adys?awa, Struty?skiej Ludmi?y, Onoprijczuk Poliny, Swyszcz Walentyny, Ancybor Anny.
 • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Wagner Ludmi?a, Hucul Luba, Skowro?ska Wielcia, Ku?a Franciszka, Szaw?owska Janina, Wiwdiczenko Tatiana-Teresa, rodz. Szyma?skich, Swyszcz, Jakymczuk, Horiaczko, Lutyk, Dorosz, Maksymczuk. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

poniedziałek, 10 kwiecień 2017 23:12

Og?oszenia parafialne (09.04.2017)

** Niedziela Palmowa ** 

Dzisiaj w liturgii Ko?cio?a rozpoczynamy Wielki Tydzie?, czas upami?tniaj?cy ostatnie dni Chrystusa przed Jego m?k?. W tym czasie czynimy ostatnie przygotowania do Uroczysto?ci Zmartwychwstania Pa?skiego. Pami?tajmy, ?e najwa?niejszym przygotowaniem dla nas jest uczestnictwo w Tridium Paschalnym i przyst?pienie do sakramentu pojednania i pokuty.

 • Przyst?pi? do spowiedzi b?dzie mo?na w poniedzia?ek godz. 8.30 – 10.00; 18.00 -19.00; ?roda godz. 8.30 – 10.00; czwartek godz. 17.00 – 18.30; pi?tek 17.00 – 18.30;
 • W tym tygodniu zapraszamy jeszcze na nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek o godz. 18.30.
 • We wtorek nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 9.00, poniewa? w tym dniu wszyscy kap?ani naszej Archidiecezji gromadz? si? w Katedrze Lwowskiej na Mszy ?w. Krzy?ma.
 • W czwartek rozpoczynamy Tridium Paschalne. Szczeg??owy plan.
 • Dzisiaj jest ostatnia okazja z?o?y? do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji s?odycze dla potrzebuj?cych a tak?e ofiary pieni??ne, kt?re jutro przeka?emy osobom niepe?nosprawnymznajduj?cym si? w o?rodku w miejscowo?ci Maga?a. Prosimy ch?tnych i osoby, kt?re maj? w?asny samoch?d o zg?oszenie si? na ten wyjazd do zakrystii. Wyjazd jutro o godz. 14.30.
 • W poniedzia?ek po Mszy ?w. o godz. 9.00 zapraszamy osoby samotne na obiad, kt?ry jest organizowany co tydzie? w ramach wielkopostnej akcji charytatywnej.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e cz?onkomTowarzystwa Kultury Polskiejsprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu w pi?tek zapraszamy do sprz?tania rodziny: Wonsowycz Ilony, Lysenko Darii, Karnafel Niny, Nemczuk?ucji, Swirgun Jadwigi.
 • Ostatnio ofiary na remont ko?cio?a z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Pietruchno Emilia Krasowska Anna, Kowalska Krystyna, StinskaWira, Mowczan Larysa, Le?niak Janina, rodz. Zo?otowskich, Kmie?, Kowa?yk-Kry?anowskich. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

niedziela, 02 kwiecień 2017 12:18

Og?oszenia parafialne (02.04.2017)

** V Niedziela Wielkiego Postu ** 

Za tydzie? b?dziemy obchodzili Niedziel? M?ki Pa?skiej (Palmow?), w czasie ka?dej Mszy ?w. b?dzie po?wi?cenie palm, o godz. 9.00 odb?dzie si? uroczysta procesja z palmami.

 • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, Gorzkie ?ale oraz zmiana tajemnic r??a?cowych. Dzisiejsza taca b?dzie przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach.
 • W przysz?? niedziel?, przed ka?d? Msz? ?wi?t?, osoby nale??ce do Ruchu Rodzin Nazareta?skich b?d? sprzedawa? palmy, w?asnor?cznie zrobione. Ofiary, kt?re z?o?ymy, b?d? przeznaczone na leczenie naszego parafianina.
 • W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek z rana po Mszy ?w. o godz. 9.00 i wieczorem po Mszy ?w. o godz. 18.30. A tak?e w niedziel? Droga Krzy?owa dla dzieci po Mszy ?w. o godz. 11.00.
 • Dzisiaj po Mszy ?w. b?dziemy nadal zbiera? ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu.
 • W czwartek i pi?tek odb?d? si? odwiedziny chorych.
 • Zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat zbieramy do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji s?odycze dla potrzebuj?cych a tak?e ofiary pieni??ne, kt?re mo?na wrzuca? do skarbonki. Te dary przeka?emy w poniedzia?ek 10 kwietnia po po?udniu odb?dzie si? wyjazd do o?rodka dla niepe?nosprawnych w miejscowo?ci Maga?a. Prosimy ch?tnych i osoby, kt?re maj? w?asny samoch?d o zg?oszenie si? na ten wyjazd do zakrystii.
 • W poniedzia?ek po Mszy ?w. o godz. 9.00 zapraszamy osoby samotne na obiad, kt?ry jest organizowany co tydzie? w ramach wielkopostnej akcji charytatywnej.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do generalnego sprz?tania przed ?wi?tami cz?onk?w Towarzystwa Kultury Polskiej.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

Strona 1 z 23
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina