Historia

Historia Ko?cio?a i Parafii


rkcurch1774 r. - Austria zaj??a Bukowin?, kt?ra nale?a?a poprzednio do Ksi?stwa Mo?dawii i by?a pod okupacj? Turcji.

1775 r. - W Konstantynopolu podpisano ugod?, na mocy kt?rej Bukowina zosta?a oddana pod panowanie Austrii.

1778 r. - Stacjonuj?cy w Czerniowcach oddzia? ?o?nierzy austriackich, kt?rzy byli katolikami, pobudowali pierwszy w tym mie?cie ko?ci?? rzymsko-katolicki. Wcze?niej nie by?o tu katolik?w, jedynie cztery rodziny obrz?dku ormia?skiego i mo?dawska ludno?? prawos?awna. Ko?ci?? by? drewniany, mia? wie?? i znajdowa? si? na placu na przeciwko obecnego Ko?cio?a. Nabo?e?stwa odprawia? kapelan wojskowy.

1786 r. - Powsta?a parafia w Czerniowcach, a jej pierwszym proboszczem i dziekanem zosta? wojskowy kapelan ks. Wenzel Christof Kekert. W tym samym roku cesarz austriacki J?zef II w czasie swego pobytu w Czerniowcach wyznaczy? miejsce na nowy murowany ko?ci??. Budowa trwa?a oko?o 30 lat. W czasie budowy dwukrotnie zawali?a si? wie?a. Stary, drewniany ko?ci?? sprzedano protestantom, a na placu postawiono krzy?, kt?ry sta? do 1950 roku.

1814 r. 29 lipca - Uroczy?cie po?wi?cono nowy ko?ci?? pod wezwaniem Podwy?szenia krzy?a ?wi?tego. Odpust ?wi?towano - 14 wrze?nia.

1866 r. – Po?ar zniszczy? wie??. Odbudowano j? w stylu, kt?ry pozosta? do dzi?.

1909-1910 r. - Ko?ci?? rozbudowano, przed?u?ono i poszerzono. Poprzednio o?tarz g??wny znajdowa? si? przy pierwszych stopniach, jakie pozosta?y jeszcze w po?owie ko?cio?a. Ko?ci?? w czasie Zwi?zku Radzieckiego zawsze by? czynny. Dowojenni proboszczowie parafii mieli tytu? pra?ata.

Proboszczowie Parafii:

 • Wenzel Christof Kekert (1775-1818)
 • Antoni Kunz de Koppenstein (1822-1864)
 • Ignacy Kornicki (1865-1888)
 • Karol Tobiaszek (1889-1893)
 • J?zef Schmidt (1893-1921)
 • Klemens Swoboda (1921-1928)
 • Adalbert Grabowski (1928-1939)
 • Franciszek Krajewski (1939-61,1970-90)
 • J?zef J?drzejewski (1961-1970)
 • Wiktor Antoniuk (1990-1998)
 • Piotr Sawczak (1998-2006)

Przed II wojn? ?wiatow? ks. J?zef Schmidt, Klemens Swoboda i Adalbert Grabowski byli r?wnie? Wikariuszami Generalnymi i zarz?dzali Bukowin? w zast?pstwie Biskupa Ordynariusza.

kostel old

 

kCv CV0BN

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina