Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Artyku?y
I nie wa?ne jest to, gdzie to zrobisz, jest przekonany proboszcz ko?cio?a pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego ksi?dz Marek, kt?ry opu?ci? rodzinn? Polsk?, ?eby s?u?y? na Ukrainie. S?ysza?am o nim dawno i nie tylko od moich przyjaci??, ale tak?e od parafian ko?cio?a, w kt?rym obecnie pracuje ks. Marek. Ka?dy, kto go zna, m?wi? to samo – trzeba z nim przynajmniej raz porozmawia?, ?eby zrozumie?, jakim cz?owiekiem jest ten m??czyzna. Kiedy przysz?am po raz pierwszy do ko?cio?a i zobaczy?am, jak komunikuje si? z parafianami, a potem porozmawia?am z nim kilka minut, by?am zdumiona i zafascynowana ciep?em oraz jak?? jasn? mi?o?ci? do ?wiata…
czwartek, 28 sierpień 2014 22:59

Uroczysto?ci w Czerniowcach

Drug? bazylik? mniejsz? w?r?d ?wi?ty? rzymskokatolickich na Ukrainie, po lwowskiej katedrze, sta? si? ko?ci?? pw. Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach. 19 lipca ko?ci?? obchodzi? te? swoje 200-lecie. Do Czerniowiec na zorganizowane uroczysto?ci przybyli go?cie: wierni, duchowni, dawni mieszka?cy Bukowiny z Polski, mi?o?nicy tego regionu. Twierdza wiary i to?samo?ci Bukowi?czyk?w „Za czas?w komunistycznych to by? jedyny czynny ko?ci?? w obwodzie czerniowieckim – powiedzia? ks. W?adys?aw Grymski, kanclerz lwowskiej kurii metropolitalnej, kt?ry pochodzi w Czerniowiec. – Do tej ?wi?tyni doje?d?ali te? wierni z Pokucia i Podola". „Ko?ci?? dla nas to jest wiara katolicka, polsko?? – zaznaczy? w rozmowie z KG prezes Towarzystwa…
niedziela, 24 sierpień 2014 22:24

Po co nam bazyliki mniejsze

Kiedy 24 grudnia 1999 r. Ojciec ?w. Jan Pawe? II inaugurowa? Wielki Jubileusz Chrze?cija?stwa, aktu tego dokonywa? poprzez symboliczne otwarcie Drzwi ?wi?tych w Bazylice ?w. Piotra na Watykanie. W ci?gu nast?pnych dni akt powtarza? w pozosta?ych bazylikach wi?kszych Wiecznego Miasta. Ko?cio?y te stawa?y si? jednocze?nie specjalnymi celami pielgrzymek wiernych ca?ego ?wiata chrze?cija?skiego, chc?cych zyska? odpust zupe?ny. Podobnie na ca?ym ?wiecie pewne ?wi?tynie stawa?y si? tzw. „ko?cio?ami jubileuszowymi". W?r?d nich na pierwsze miejsce wysuwa?y si? ko?cio?y obdarzone tytu?em „bazyliki mniejszej". C?? takiego niezwyk?ego kryje si? w murach tych?e budowli? Czym bazylika (wi?ksza czy mniejsza) r??ni si? od zwyk?ej ?wi?tyni parafialnej? Termin…
Drodzy rodacy! Problemy zawsze przychodz?, kiedy ich nikt nie oczekuje. Ostatnio dotkne?y one i rodzin? ?ukowskich z Czerniowiec. Anastazja i Piotr s? parafianami ko?cio?a Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego. U Anastazji zdiagnozowano rzadki nowotw?r Grasiczak (Thymoma) B3, IV etap, kt?ry urazi? p?uca. Kobieta otrzyma?a ju? 6 cykli chemioterapii, ale bud?et rodziny nie pozwala dalej op?aca? leczenia. Napromienienie robi? tylko w R?wnym, Kijowie oraz Dniepropietrowsku, a takich operacji na Ukrainie w og?le nie robi?. Dla leczenia za granic? potrzeba 50 tysi?cy dolar?w. „Trudno jest u?wiadomi? sobie, ?e ?ycie mojej ?ony, zale?y nie tylko od wykwalifikowanej pomocy medycznej, ale i od koszt?w dla tego…
Ko?ci?? Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach obchodzi swoj? 200-letni? rocznic? po?wi?cenia. Jego Ekscelencja Arcybiskup Piero Marini – przewodnicz?cy Papieskiego Komitetu ds. Mi?dzynarodowych Kongres?w Eucharystycznych przyjecha? na rocznic? ko?cio?a z Watykanu i og?osi? decyzj? papie?a o nadaniu ?wi?tyni statusu Bazyliki mniejszej.
Strona 1 z 4
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina