poniedziałek, 28 grudzień 2015 00:28

Og?oszenia parafialne (27.12.2015)

** ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny: Jezusa, Maryi i J?zefa ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo,11.oo, 13.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny udzielimy b?ogos?awie?stwa rodzinom. Swoje ?wi?to patronalne obchodzi Ruch Rodzin Nazareta?skich, kt?rych zapraszam na op?atek po mszy o g. 13.oo

3. W czwartek w ostatnim dniu roku podczas mszy ?w. o g. 18.30 b?dziemy dzi?kowa? Bogu za otrzymane ?aski w 2015 roku oraz przeprasza? za pope?nione z?o w tym czasie.

4. Parafian, kt?rzy chc? wej?? w Nowy 2016 Rok z Bo?ym b?ogos?awie?stwem zapraszam na msz? o 23.oo. O g. 24.oo – p??nocy – b?dzie udzielone b?ogos?awie?stwo Naj?w. Sakramentem

5.W pi?tek1 stycznia przypada Uroczysto?? ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30. Jest to ?wi?to obowi?zkowe dla ka?dego katolika. W tym dniu swoje imieniny obchodzi Ksi?dz Arcybiskup Mieczys?aw Mokrzycki. To r?wnie? I pi?tek miesi?ca. Odwiedzin chorych w tym miesi?cu nie b?dzie.

6. W sobot? przypada wspomnienie ?w. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu.

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. W tym tygodniu katechezy nie b?dzie – dzieci maj? kaniku?y.

9. Serdecznie dzi?kuj? tym, kt?rzy pomagali przygotowa? dekoracje ?wi?teczne: m??czyznom z RRN za wykonanie szopki; s. El?biecie, Kmiet Alikowi oraz m?odzie?y starszej i m?odszej za udekorowanie choinek. Dzi?kuj? Rodzinie Kolpinga i Pani Innie za przygotowanie wigilii dla samotnych. Dzi?kuj? Pani Proskurniak Walentynie za ofiarowanie ryb na wigili? dla kap?an?w z dekanatu, Parafianom za przyniesione dary na st?? kap?a?ski. Dzi?kuj? Panu Ignacemu Malickiemu za za?atwienie choinek.

10. Dzi?kuj? za sk?adane produkty podczas Adwentu – przygotowali?my ponad 32 paczki.

11. Informacja dla os?b kt?re nigdy nie przyjmowa?y ksi?dza po kol?dzie.Przy wyj?ciu z ko?cio?a w sklepiku lub w zakrystii s? ankiety, kt?re prosz? wype?ni? i przynie?? do zakrystii. Przyniesienie jej b?dzie zaproszeniem ksi?dza po kol?dzie. Osoby, kt?re w poprzednich latach przynosi?y ankiet? nie musz? tego powtarza? – chyba ?e zmieni? si? adres albo numer telefonu. Przed odwiedzinami b?dziemy dzwoni? do Parafian i domawia? wizyt? duszpastersk?.

12. W tym tygodniu rozpoczynamy wizyt? duszpastersk? zwan? kol?d?. Kap?an odwiedza rodziny z modlitw? i Bo?ym b?ogos?awie?stwem. Prosimy, aby zebra?a si? ca?? rodzina. Spotkanie rozpoczynamy od modlitwy. Na stole niech b?dzie krzy?, woda ?wi?cona i ?wieca. Przy odwiedzinach nie zbieramy ofiar. Przeczyta? plan kol?dy....

13. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo

14. W sobot? prosz? o sprz?tanie ko?cio?a rodziny: Kawczuk Jurija, Kozubasz Olgi, Malickiego Ignacego i Lubowi, Bi?ostockich Olgi i Oleksandra, Semenkowej Oksany.

15. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

16. Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Majewska Irena, Foit Oksana, Daszkewycz Jelena, Zakrzewska Lidia, Paw?owicz Lila, Bugnia Wioletta, RodzinaProskurnjak, Ste?, Pawliczenko, Goriaczko, Fakas, Czernej, G?ugowskych oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy dobrej i b?ogos?awionej niedzieli

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina