niedziela, 19 sierpień 2012 11:24

Og?oszenia parafialne (19 sierpnia 2012)

** 20 Niedziela Zwyk?a **

1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo.

2. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca odb?dzie si? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? IV niedziel? miesi?ca - b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. Mamy jeszcze czas wakacji. Zapraszamy dzieci, m?odzie?, osoby starsze do uczestnictwa we Mszach ?w. w dni powszednie.

4. W tym tygodniu wspominamy:

  • poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Bernarda, opata i doktora Ko?cio?a
  • wterek - wspomnienie ?w. Piusa X, papie?a
  • ?roda - wspomnienie Naj?wi?tszej Maryi Panny Kr?lowej, odpust w Kicmaniu o godz. 12.00
  • czwartek – wspomnienie ?w. R??y z Limy, odpust w Dawidenach o godz. 11.00 R?wnie? w czwartek od godz. 17.00 wystawienie Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie i zakonne
  • pi?tek – ?wi?to ?w. Bart?omieja, Aposto?a

5. Nasz ko?ci?? mamy otwarty przez ca?y dzie?. Osobom dy?uruj?cym serdecznie dzi?kujemy, a Parafian przechodz?cych obok ko?cio?a zapraszamy na modlitw?. Szukamy w tym tygodniu os?b do dy?uru w poniedzia?ek, czwartek, pi?tek i sobot? od godz. 14 do 18 (w czwartek od godz. 14 do 17)

6. Dzi?kuj? za sobotnie sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie rodziny:

Malicka Bronis?awa, ul. Pr. Nezale?nosti; Horiaczko Julia, ul. Czerwonoarmijska, G?ugowski Anatolij, ul. Chmielnickiego, Ozemkiwska Walentyna, ul. Heroiw Stalingradu, Tkaczuk Oleksandr, ul. Karmeluka. Dzi?kujemy Paniom za sprz?tanie ko?cio?a w poniedzia?ek.

7. Spotkanie ch?ru parafialnego odb?dzie si? we wtorek o godz. 18.00.

8. Odpust w naszej parafii odb?dzie si? 15 wrze?nia - w sobot?, b?dzie on po??czony z festynem parafialnym. B?d? obecni go?cie z Brennej.

9. B?g zap?a? za przyniesione dary na utrzymanie ksi??y i si?str. Dodatkowe ofiary materialne na remont dachu ko?cio?a z?o?yli: W?adys?aw i Alina Dziedzic, ?arysa Mowczan, Anatolij Grabowski, Myros?awa Huculak, Irena Majewska, Krystyna Romanowa, Anna Przecho?ka oraz rodziny: Cyganiuk, Proskurniak, Oksin, Kohut, Boroszenko, Borlak, Szyma?ski, Zapolski, Sawczuk. Dzi?kujemy za Wasz? ofiarno??.

10. W czasie planowania urlop?w i wakacyjnych wyjazd?w pami?tajmy o obowi?zku uczestnictwa we Mszy ?w. niedzielnej. To jest nasze ?wiadectwo wiary.

11. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na naby? kolejny numer czasopisma „R??aniec" i „ S?owo mi? namy ".

12. ?yczymy wszystkim Parafianom i Go?ciom b?ogos?awionej niedzieli i dobrego tygodnia.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina