niedziela, 26 sierpień 2012 10:37

Og?oszenia parafialne (26 sierpnia 2012)

** 21 Niedziela Zwyk?a **

1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo.

2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? I niedziel? wrze?nia adoracja Naj?wi?tszego sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych.

3. W tym tygodniu wspominamy:

  • poniedzia?ek – ?w. Moniki
  • wtorek – ?w. Augustyna, biskupa i doktora Ko?cio?a
  • ?roda – wspomnienie m?cze?stwa ?w. Jana Chrzciciela
  • czwartek – od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie i zakonne

4. We wtorek przypada odpust w cerkwi greko-katolickiej u ojca Waleria, kt?ry serdecznie nas zaprasza na msz? ?w. o g. 10.oo.

5. Z naszej Parafii odchodzi na plac?wk? do Dniepropietrowska siostra Anna. Dzi?kujemy s. Annie za pomoc w pracy duszpasterskiej. ?yczymy wielu ?ask Bo?ych i opieki Matki Bo?ej. Na miejsce s.Anny przychodzi s.Anna Kowal–Tracz, kt?ra pracowa?a w Dniepropietrowsku. ?yczymy Jej obfitych ?ask i wzrastania w charyzmatach zakonnych w naszej Parafii.

6. Mamy otwarty ko?ci?? ca?y dzie?. Osobom dy?uruj?cym serdecznie dzi?kuj?.

7. W pa?dzierniku planujemy zorganizowa? 8 – 9 dniowy wyjazd do Polski dla dzieci i m?odzie?y z naszej Parafii. Zainteresowanych rodzic?w prosimy zg?asza? si? do ks. Marka. Obowi?zkowe spotkanie dla rodzic?w dzieci, kt?re si? zapisa?y w pi?tek po mszy o g. 18.30

8. Spotkanie cz?onk?w ch?ru parafialnego we wtorek o g. 18.oo.

9. Odpust w naszej Parafii ku czci Podwy?szenia Krzy?a ?w, b?dziemy prze?ywa? w sobot? 15 wrze?nia. B?dzie on po??czony z festynem. Na uroczysto?? odpustow? przyjad? do nas pielgrzymi z Brennej. B?d? nocowa? w hotelu Kij?w. Jest mo?liwo?? zaproszenia go?ci z Polski do siebie do domu na kolacj? w sobot? 15 wrze?nia po zako?czonym festynie oko?o g. 16.oo–17oo. Parafianie, kt?rzy chc? ugo?ci? pielgrzym?w prosz? zg?osi? si? do zakrystii.

10. Dzi?kuj? za sobotnie sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Meszak Krystyna ul. Czerwonoarmijska, Gabor Waleria ul. Fastiwska, Cyganjuk Antonina Prowo?ok Chortycki, Wachtel Lubow ul. Ukrai?ska, Cabak Oksana ul. Entuzjastiw. Dzi?kuj? Paniom za sprz?tanie ko?cio?a w poniedzia?ek.

11. Dodatkowe ofiary materialne na remont dachu ko?cio?a z?o?yli: Pani Przecho?ka Anna, Kudelycz Elza, Majewska Irena, Pan Majdanjuk Stanis?aw, Rodzina Kogut, K?odnickich, Kowa?yk – Kry?anowski, Iljuszynych, Borlak, Boroszenko, Zapolskich oraz Bogu wiadome osoby. Dzi?kuj? za ka?d? ofiar?. B?d?с w Polsce przywioz?em ofiar? – pomoc materialn? - na remont dachu ko?cio?a od Parafian z Brennej.

12. Dzi?kuj? Panu Alikowi Kmiet i W?adys?awowi Bileckiemu za wyremontowanie okien na wie?y ko?cielnej.

13. W przysz?? niedziel? po ka?dej mszy ?w. b?dziemy zbiera? ofiary do puszek na kwiaty i dekoracje odpustow?.

14. W czasie planowania urlop?w i wakacyjnych wyjazd?w pami?tajmy o obowi?zku uczestnictwa we mszy ?w. niedzielnej. To nasze ?wiadectwo wiary.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina