wtorek, 04 grudzień 2012 10:07

Og?oszenia parafialne (2 grudnia 2012)

** 1 NIEDZIELA ADWENTU** 

1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo I 18.30, ?roda g. 9.oo I 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim.

2. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Caritas. Dzi? rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – ADWENT – czas radosnego oczekiwania na przyj?cie Zbawiciela. Jest to czas przygotowania serc i wyprostowania dr?g naszego ?ycia. Za chwil? po?wi?cimy wie?ce adwentowe. Przy wyj?ciu z k?a m?odzie? rozprowadza wie?ce przez siebie zrobione. Koszty s? przeznaczone na zakup nag?o?nienia dla zespo?u muzycznego.

3. W adwencie wa?ne miejsce zajmuje Maryja, dlatego zapraszamy wszystkich, zw?aszcza dzieci na RORATY. W naszej Parafii Roraty b?d? codziennie wieczorem o g. 18.30. Dzieci prosimy, aby przynosi?y lampiony. Dla wytrwa?ych uczestnik?w przewidziane s? nagrody.

4. Dzi? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W przysz?? II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci

5. W tym tygodniu wspominamy:

  • poniedzia?ek – ?w. Franciszka Ksawerego, kap?ana
  • czwartek – ?w. Miko?aja, biskupa. Na msz? ?w. o g. 18.30 zapraszamy dzieci, do kt?rych przyjdzie ?w. Miko?aj. Osoby, kt?re maj? mo?liwo??, prosimy o pomoc materialn?, aby zakupi? podarunki. To r?wnie? I czwartek miesi?ca. Od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie
  • pi?tek – ?w. Ambro?ego, biskupa i doktora ko?cio?a. Z racji I pi?tku miesi?ca zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi codziennie przed msz? ?w. o g. 9.oo i g. 18.30. Chorych z Komuni? ?w. odwiedzimy w czwartek i pi?tek.
  • sobota – Uroczysto?? Niepokalanego Pocz?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny. Jest to ?wi?to patronalne m?odzie?y ?e?skiej i kobiet. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30.

6. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?.

7. W sobot? na mszy ?w. o g. 9.oo b?dziemy modli? si? przez wstawiennictwo b?. Adolfa Kolpinga za Jego dzie?o i ca?? Rodzin? Kolpinga z naszej Parafii.

8.Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

9. Dzi?kuj? ks. Andrzejowi, s. Annie i m?odzie?y za przygotowanie zabawy andrzejkowej. Panu W?adys?awowi Struty?skiemu dzi?kuj? za wynaj?cie domu polskiego.

10. Dzi?kuj? za z?o?one w minion? niedziel? ofiary na ratowanie ?ycia dla ci??ko chorej Szubkina Wiktorii. Ma guza ( puchlina ) m?zgu. Podzi?kowanie od chorej Wiktorii jest w gablotce.

11. Spotkanie cz?onk?w ch?ru parafialnego we wtorek o g. 18.oo.

12. Dzi?kuj? za sobotnie sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosz? o sprz?tanie Rodziny: Zag?rski Henryk i Zoja, Czajka Ludmy?a, Bi?ostocki Petro i Alla, Straton Tetjana, Danek Anna. Dzi?kuj? Paniom za sprz?tanie w poniedzia?ek

13. Dodatkowe ofiary materialne na remont dachu ko?cio?a z?o?yli: Pani Jadwiga z Rodzin? z Kijowa, Soko?owa Wiktoria, Oczeretiana Irena, Wysoka Julia, Bere?a?ska Antonina, Wiwdyczenko Tetjana, Soko?owa Czes?awa, Babicz El?bieta, Majewska Irena, Kor?eniewska J?zefina, Czemerecka Tetjana, Rusinek El?bieta, Majewska Irena, Slipczenko Janina, Kandyba Olga, Pan Nastjuk Franciszek, Sieradzki W?odzimierz z Kamie?ca, Rodziny Olijnyk, Zalewskich, Makowej, Swyszcz, Zapolskich oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?. Zako?czyli?my II etap prac, poniewa? zabrak?o nam blachy.

14. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina