wtorek, 11 grudzień 2012 00:41

Og?oszenia parafialne (9 grudnia 2012)

** 2 NIEDZIELA ADWENTU** 

1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim.

2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych

3. Zapraszamy wszystkich, zw?aszcza dzieci na RORATY codziennie wieczorem o g. 18.30. Dzieci prosimy przynie?? lampiony. Dla uczestnik?w przewidziane s? konkursy i nagrody.

4. W tym tygodniu wspominamy:

  • czwartek – ?w. ?ucji, dziewicy i m?czennicy. Od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu z modlitw? o nowe i ?wi?te powo?ania kap?a?skie.
  • pi?tek – ?w. Jana od Krzy?a, kap?ana i doktora Ko?cio?a.

5. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?.

6. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na kupi? ?wiece wigilijne Caritas, kt?re za chwil? po?wi?cimy. ?wiece te zapalimy przy wigilii, a koszty z ich sprzeda?y b?d? przeznaczone na dzia?alno?? Caritasu – utrzymanie dom?w dziecka, przedszkoli i dla os?b biednych.

7. Og?aszamy dla dzieci i m?odzie?y konkurs biblijny „Dotknij si? Biblii". Szczeg??owe informacje na plakatach przy wyj?ciu z ko?cio?a

8. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

9. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia pami?tajmy o najubo?szych. Obok o?tarza Matki Bo?ej i Serca Jezusowego jest kosz, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty /m?k?, cukier, olej, ry?, kasz?/. Rozdamy je najbiedniejszym na ?wi?ta. Jest tam r?wnie? skarbonka, do kt?rej mo?na sk?ada? ofiary materialne, za kt?re chcemy przygotowa? wigili? dla samotnych i starszych.

10. Dzi?kuj? Panu Antonu Bartosz za za?atwienie ga??zek choinek na wie?ce adwentowe.

11. Rekolekcje adwentowe b?dziemy w tym roku prze?ywa? od 19 /?roda/ do 23 /niedziela/ grudnia. Szczeg??owy program b?dzie og?oszony za tydzie?. Rekolekcje poprowadzi by?y egzorcysta, dominikanin o. Janusz Andrijewskij.

12. Spotkanie cz?onk?w ch?ru parafialnego we wtorek po mszy ?w. wieczornej.

13. Dzi?kuj? za sobotnie sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosz? o sprz?tanie Rodziny: Glazer Wies?awa ul. Turecka, Skidowa Ludmy?a ul. Hercena, Czaglej Ingrid ul. Dnistrja?ska, Ilkowycz Krystyna ul. G??wna, Pyslar Emilia ul. Ruska. Dzi?kuj? Paniom za sprz?tanie w poniedzia?ek

14. Mamy ju? pod ?awkami dodatkow? drewnian? pod?og?. Dodatkowe ofiary materialne na remont dachu ko?cio?a z?o?yli: Iwanaszczuk Emilia, Iljuszyna Antonina, Kusrajewa Iryna, Ukrainiec Maryna, Majewska Irena, Kuzina Hanna, Kowa?yk Walentyna, Czajka Jadwiga, Rodziny Oskwarek, K?odnickich, Oksin a tak?e Cz?onkowie Polskiej Szko?y Niedzielnej w Czerniowcach. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

15. Po?wi?cone op?atki b?dzie mo?na zakupi? w przysz?ym tygodniu.

16. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina