poniedziałek, 23 marzec 2015 18:29

Og?oszenia parafialne (23.03.2015)

** V Niedziela Wielkiego Postu ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Zapraszamy dzi? na Drog? Krzy?ow? ulicami miasta. Pocz?tek o g. 16.oo w naszej Bazylice. Wcze?niej o g. 15.oo msza ?w. ( mszy o g. 18.oo nie b?dzie). Niech udzia? w tym nabo?e?stwie b?dzie naszym publicznym przyznaniem si? do Chrystusa i Jego Krzy?a.

3. W nast?pn? niedziel? przypada NIEDZIELA PALMOWA. Przynie?my do po?wi?cenia palmy. Przed ko?cio?em m?odzie? z naszej Parafii b?dzie sprzedawa? palmy, a pozyskane koszty b?d? przeznaczone na przygotowanie posi?k?w dla pacjent?w w psych – likarni.

4. Pami?tajmy, ?e prze?ywamy Wielki Post. Niech to b?dzie czas naszego nawr?cenia.

5. Zapraszamy na: DROG? KRZY?OW? – w ?rod? po mszy o g. 9.oo, pi?tek po mszy o g. 9.oo i 18.30, dla dzieci w poniedzia?ek o 18.oo i w niedziel? po mszy o g. 11.oo, oraz GORZKIE ?ALE w niedziel? po mszy o g. 9.oo i po mszy o g. 13.oo

6. W ?rod? 25 marca przypada Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego. Jest to dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30. W tym dniu mo?na podj?? si? duchowej adopcji pocz?tego dziecka, kt?remu zagra?a ?mier? przez aborcj?. Nasz? modlitw? przez 9 miesi?cy mo?emy uratowa? ?ycie dziecku. Wi?cej informacji znajdziemy na ulotce w sklepiku u s. Anny.

7. Osoby starsze i samotne zapraszamy w poniedzia?ek na msz? o g. 9.oo z r??a?cem i na film na plebani, a w ?rod? na msz? o g. 9.oo z nabo?e?stwem drogi krzy?owej i spotkanie przy stole na plebani.

8. W czwartek Parafia ?w. Anny w Storo?y?cu b?dzie obchodzi? 25 lecie odzyskania ko?cio?a. Msza ?w. pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Mokrzyckiego w czwartek o g. 16.oo. Jest mo?liwo?? wyjazdu busem – prosz? zapisa? si? w zakrystii.

9. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

10. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

11. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

12. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

13. Dzi?kuj? osobom dy?uruj?cym w ko?ciele.

14. Wychodz?c z ko?cio?a dzi? i w nast?pn? niedziel? mo?na z?o?y? dodatkow? ofiar? na kwiaty do Bo?ego Grobu i dekoracj? na Wielkanoc.

15. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Wielkanocnych pami?tajmy o najubo?szych. Przy chrzcielnicy b?dzie wystawiony kosz, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty – m?k? kasz?, olej, ry?, cukier, Rozdamy je na ?wi?ta Wielkanocne potrzebuj?cym.

16. Dzi?kuj? za pomoc w sprz?taniu ko?cio?a. W tym tygodniu zapraszam do generalnego sprz?tania Ruch Rodzin Nazareta?skich i Legion Maryi z ca?ymi rodzinami.

17. Ofiary na remont ko?cio?a – restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Soko?owa Czes?awa, Paw?owicz Lila, Majewska Irena, K?odnicka Tatiana, Hreku? Jana, Grabowska Maria, Pan Paw?owicz W?odzimierz, Oberty?ski Eduard, Szwe? Oleg, Rodzina Dudczenko, Goriaczko, Szaw?owskych, Zemlanowych, Swyszcz oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a?

18. W sklepiku u s. Anny mo?na zapisa? si? na pokarmy wielkanocne: ma?? i wielk? babk?, baranka paschalnego i paschalik. B?d? one do odebrania od ?rody 1 kwietnia.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina