poniedziałek, 30 marzec 2015 00:14

?WI?TE TRIDUUM PASCHALNE 2015

Triduum Paschalne

WIELKI CZWARTEK - 2 kwietnia

MSZA ?WI?TA WIECZERZY PA?SKIEJ

Wspominamy pami?tk? ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kap?a?stwa.

Godz. 18.30 - rozpocz?cie liturgii. Po mszy ?w. przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do ciemnicy i adoracja do godz. 22.oo, kt?r? poprowadzi Ruch Rodzin Nazareta?skich.


WIELKI PI?TEK - 3 kwietnia

LITURGIA M?KI I ?MIERCI CHRYSTUSA

Zgodnie ze starodawn? tradycj? w tym dniu Ko?ci?? nie sprawuje mszy ?w. Obowi?zuje post ?cis?y. Liturgia Wielkiego Pi?tku sk?ada si? z 4 cz??ci: liturgia s?owa, adoracja Krzy?a ?wi?tego, Komunia ?wi?ta i przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do Grobu.

Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia

Godz. 18.30 – Droga Krzy?owa

Godz. 19.oo – Liturgia M?ki i ?mierci Chrystusa.

Po zako?czeniu przeniesienie Naj?wi?tszego Sakramentu do grobu i adoracja do godz. 24.oo

Ko?ci?? b?dzie w tym dniu otwarty od godz. 8.oo przez ca?y dzie?. Zapraszamy do adoracji. Porz?dek adoracji:

 • 8.oo – 9.oo – adoruj? Siostry
 • 9.oo – 10.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Jadwigi Czajka
 • 10.oo - 11.oo – adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Bronis?awy Malickiej
 • 11.oo – 12.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Apolonii Dorosz
 • 12.oo – 13.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Marianny Boho?ko
 • 13.oo – 14.oo - adoruje grupa ?ywego R??a?ca Pani Leontyny Kmie?
 • 14.oo – 15.oo – Ruch Rodzin Nazareta?skich – osoby starsze
 • 15.oo – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
 • 16.oo – 17.oo – cz?onkowie Towarzystwa Polskiego
 • 17.oo – 18.oo – cz?onkowie ch?ru parafialnego
 • 18.30 – Droga Krzy?owa
 • 19.oo – Liturgia M?ki i ?mierci Chrystusa
 • 21.oo – 22.oo – cz?onkowie Rodziny Kolpinga
 • 22.oo – 24.oo - m?odzie?

WIELKA SOBOTA – 4 kwietnia

LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

W Wielk? Sobot? Ko?ci?? gromadzi si? i adoruje Gr?b Pa?ski oraz rozmy?la nad m?k? i ?mierci? Chrystusa.

Godz. 15.oo – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia

Godz. 18.30 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Ko?ci?? b?dzie w tym dniu otwarty od godz. 8.oo przez ca?y dzie?. Zapraszamy do adoracji. Porz?dek adoracji:

 • 8.oo – 9.oo – adoruj? Siostry
 • 9.oo – 11.oo – adoruj? osoby starsze
 • 11.oo – 15.oo - adoruj? dzieci i m?odzie?
 • * godz. 11.oo – adoruj? dzieci z klasy I i II i ich rodzice
 • * godz. 12.oo – adoruj? dzieci z klasy IV i V
 • * godz. 13.oo – adoruj? dzieci z klasy VI, VII i VIII
 • * godz. 14.oo – adoruj? dzieci przygotowuj?ce si? do I Komunii ?w. i ich rodzice
 • 15.oo – Koronka do Bo?ego Mi?osierdzia
 • 16.oo – 17.oo – adoruje Legion Maryi
 • 17.oo – 18.oo – adoruje cz?onkowie Szko?y Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelizacji
 • 18.30 – Liturgia Wigilii Paschalnej.

Przynie?my pokarmy wielkanocne do po?wi?cenia, a tak?e ?wiece.

Po zako?czeniu liturgii adoracja indywidualna do godz. 22.oo.

Prosimy o pozostanie m?odzie? do sprz?tania ko?cio?a.


NIEDZIELA – 5 kwietnia

ZMARTWYCHWSTANIA PA?SKIEGO

Godz. 9.oo – PROCESJA REZUREKCYJNA I UROCZYSTA SUMA

Godz. 13.oo – MSZA ?W.

Godz. 18.oo – MSZA ?W.


PONIEDZIA?EK W OKTAWIE

ZMARTWYCHWSTANIA – 6 kwietnia

Godz. 9.oo – MSZA ?W.

Godz. 13.oo – MSZA ?W.

Godz. 18.30 – MSZA ?W.


OKAZJA DO SPOWIEDZI

PRZED ?WI?TAMI

Poniedzia?ek 30 marca 2015 r. – od g. 8.30 - 10.oo i od 17.oo - 19.30

Wtorek 31 marca 2015 r. - od g. 8.30 - 10.oo i od 17.oo - 19.30

?roda 1 kwietnia 2015 r. - od g. 8.30 - 10.oo i od 17.oo - 19.30

Czwartek 2 kwietnia 2015 r. – od g. 8.30 - 10.oo

Pi?tek 3 kwietnia 2015 r. – od g. 8.30 - 10.oo


Po?wi?cenie pokarm?w wielkanocnych – koszyk?w – w sobot? 4 kwietnia po zako?czonej liturgii wieczornej oraz w Niedziel? Zmartwychwstania po mszy ?w. o g. 9.oo

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto nie bierze swego krzyża19, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien"
Mt 10, 38
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina