sobota, 24 październik 2015 18:28

Og?oszenia parafialne (18.10.2015)

** XXIX Niedziela Zwyk?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 / wigilijna z niedzieli /, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo

2. Dzi? przypada niedziela misyjna i rozpoczynamy tydzie? misyjny. Modlimy si? za kap?an?w, zakonnik?w i zakonnice pracuj?ce na misjach. Taca przeznaczona jest na misje. Dzi? z racji III niedzieli b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W tym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

* ?roda – b?. Jakuba Strzemi?, biskupa, patrona Archidiecezji Lwowskiej oraz ?w. Urszuli, m?czennicy – patronki si?str Urszulanek

* czwartek – ?w. Jana Paw?a II. Odpust w Piotrowcach Dolnych – msza o g. 11.oo.

* pi?tek – ?w. J?zefa Bilczewskiego, biskupa

* niedziela – rocznica po?wi?cenia ko?cio?a w?asnego

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. Prze?ywamy miesi?c pa?dziernik po?wi?cony Maryi – Matce Bo?ej. Nabo?e?stwa r??a?cowe w naszej Parafii: poniedzia?ek, wtorek, ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek o g. 18.oo, pi?tek i sobot? po mszy ?w. wieczornej. Odmawiajmy r?wnie? r??aniec w rodzinach

6. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program jest w gablotce

7. Spotkanie Legionu Maryi we czwartek po mszy o g. 18.30, ch?ru we wtorek g. 18.oo

8. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

9. Zbli?aj? si? ?wi?ta Wszystkich ?wi?tych i Dzie? Zaduszny – 1 i 2 listopada. Prosimy o posprz?tanie grob?w bliskich zmar?ych. Do zakrystii mo?na przynie?? wypominki. Na karteczce zapisujemy imiona zmar?ych. Zaznaczmy godzin? mszy ?w., przed kt?r? ca?y rok w niedziel? mamy si? modli? ( g. 9.oo lub 13.oo ). Ofiary z wypominek przeznaczamy na remont ko?cio?a.

10. Prosz? o zapisanie si? na prenumerat? prasy katolickiej: S?owo mi? namy, Katolickyj wisnyk, Rozarij, Wodograj. Zg?oszenia u s. Anny w sklepiku.

11. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Banu? Bodganny, Oskwarek Janiny, Nikitina Swiet?any i Marii, Rarenko Swiet?any i Wadima, Kosowan Oksany.

12. Ofiar? na remont ko?cio?a – restauracje fresk?w z?o?yli: Pani Majewska Irena, Zendyk Anastazji, ?o?towska Wanda, Niko?ajczuk Karolina, Pan Pu?yk Anatolij, Ancybor Ostap, Kamieniecki W?odzimierz, Rodzina Szynkura, Szyma?ski, Swyszcz, Oczeretian, Mudrak, Stecki, Manzylewsky, Goriaczko oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a?.

13. Zapraszamy na nauk? j?zyka polskiego dla dzieci na plebani. Spotkanie w sobot? o g. 10.oo dla dzieci z I i II kl., o g. 13.oo dla dzieci z kl. III i starszych

14. W okresie ?wi?t Bo?ego Narodzenia organizujemy wyjazd dla m?odzie?y w wieku od 16 do 35 lat do Taize. Zainteresowanych prosz? zg?asza? si? do s. Ireny

15. Kontynuujemy prace przy restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Petruchno Emilii, Ba?anjuk Irenie, Daszkewycz Marii, Za?oga Ludmile, Moczulskiej Walentynie. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

16. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina