niedziela, 20 grudzień 2015 12:03

Og?oszenia parafialne (20.12.2015)

** IV NIEDZIELA ADWENTU ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 7.oo i 9.oo, czwartek g. 9.oo, 19.oo i 22.oo, pi?tek g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30, sobota g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. W nast?pn? IV niedziel? miesi?ca specjalne uroczyste b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. Po ka?dej mszy Parafianiewprowadz? z nas w atmosfer? Bo?ego Narodzenie przedstawiaj?c scenk?: "Opowie?? Bo?onarodzeniowa" .Zapraszamy

3. We wtorek 8 grudnia Papie? Franciszek rozpocz?? w ko?ciele powszechnym Nadzwyczajny Rok Bo?ego Mi?osierdzia. Nasz ko?ci?? jest wyznaczony jako ko?ci?? stacyjny, w kt?rym w tym czasie mo?na uzyska? odpust zupe?ny.

4. RORATY w poniedzia?ek o g.18.30 i ?rod? o 7.oo – po mszy ?niadanie dla dzieci na plebani

5. W czwartek przypada wigilia ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Przygotowuj?c wieczerz? wigilijn? w gronie rodzinnym pami?tajmy o czytaniu Pisma ?w., wsp?lnej modlitwie, ?piewie kol?d i dzieleniu si? op?atkiem. W tym dniu nie spo?ywajmy alkoholu. Pasterka o g. 19.oo i 22.oo.

6. W pi?tek przypada Uroczysto?? Bo?ego Narodzenia. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30. Zadbajmy, aby ten dzie? by? dla nas ?wi?teczny: b?d?my na mszy ?w. i zwolnijmy dzieci ze szko?y.

7. W sobot? przypada drugi dzie? ?wi?t Bo?ego Narodzenia – ?wi?to ?wi?tego Szczepana, pierwszego m?czennika. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.30. Mo?emy przynie?? owies do po?wi?cenia.

8. W niedziel? przypada ?wi?to Naj?wi?tszej Rodziny: Jezusa, Maryi i J?zefa. W tym dniu b?dzie udzielone specjalne b?ogos?awie?stwo naszym rodzin?. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. Z racji ?wi?ta ?w. Jana Aposto?a i Ewangelistypo ka?dej mszy ?w. odb?dzie si? obrz?d po?wi?cenia wina.

9. Mo?liwo?? spowiedzi przed ?wi?tami: poniedzia?ek, wtorek, ?roda od 8.30 do 9.30 oraz w poniedzia?eki wtorek od 18.oo do 19.oo.

10. W ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo organizujemy na plebani wraz z Rodzin? Kolpinga wigili? dla os?b samotnych i starszych. Osoby ch?tne prosz? o zg?oszenie si? do zakrystii lub Pana Wac?awa Szyma?skiego

11. W czwartek wyj?tkowo nie b?dzie adoracji Naj?wi?tszego Sakramentu.

12. W sobot? j?zyka polskiego dla dziecinie b?dzie.

13. Katechezy w tym tygodniu dla dzieci nie b?dzie.

14. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 17.oo

15. Przygotowuj?c si? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia pami?tajmy o najubo?szych. Obok o?tarza Matki Bo?ej jest koszyk, do kt?rego mo?na sk?ada? produkty: m?k?, cukier, ry?, olej, kasz?. Rozdamy je potrzebuj?cym i ubogim.

16. Dzi?kuj? za generalnesprz?tanie ko?cio?a Rodzinie Kolpinga i cz?onkom Towarzystwa Polskiego.

17. Ofiary na dalsz? restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Dudczak Janina, Smotrycka Anastazja, Majewska Irena, Dzimi?ska Ludmi?a, Mowczan Larysa, Py?lar Emilia, Mia?nikowa Ludmi?a, Paw?owicz Natalia, Skowro?ska Welcia, Pan Aleksander, Ancybor Aleksander, Rodzina Goriaczko, Tkaczuk, Zo?otowskich, Petruhno,Kowa?yk–Kry?anowskioraz Bogu znaneosoby. B?g zap?a?

18. Przy wyj?ciu z ko?cio?a mo?na zakupi? w?asnor?cznie zrobione pierniczki przez cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich. Koszty z ich sprzeda?y b?d? przeznaczone na operacj? dla naszego Parafianina Dimy Ancybora, kt?ry w styczniu 2016 b?dzie mia? operacj? na sercu.

19. Dzi?kuje za z?o?one ofiary na dekoracj? Bo?onarodzeniow? do Ko?cio?a 1527 grywni.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina