piątek, 08 kwiecień 2016 21:10

Og?oszenia parafialne (03.04.2016)

** Niedziela Bo?ego Mi?osierdzia ** 

1. Porz?dek nabo?e?stw: poniedzia?ek g. 9.oo, 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Obchodzimy dzi? niedziel? Bo?ego Mi?osierdzia w Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Bo?ego Mi?osierdzia. Z tej racji chcemy odda? Bo?emu Mi?osierdziu wszystkie rodziny z naszej parafii. Po ka?dej mszy ?w. wr?czymy rodzin? obraz Bo?ego Mi?osierdzia z ksi??eczk?. B?dzie udzielone dodatkowe b?ogos?awie?stwo relikwiami ?w. Faustyny. Zach?camy do codziennej modlitwy i odmawiania koronki do Bo?ego Mi?osierdzia.

3. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na utrzymanie Wy?szego Seminarium Duchownego w Brzuchowicach – Lwowie.

4. Zapraszamy dzi? wszystkich na drog? krzy?ow? ulicami naszego miasta wraz z naszymi bra?mi grekokatolikami. Pocz?tek o g. 16.oo w naszej Bazylice, zako?czenie w cerkwi grekokatolickiej przy ul. Ruskiej. B?dzie to droga krzy?owa Bo?ego Mi?osierdzia. Przewodniczy? jej b?dzie biskup grekokatolicki Wasyl Iwaszczuk.

5. Odpust w Krasnoilsku ku czci Bo?ego Mi?osierdzia dzi? o g. 15.oo.

6. W Liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek 4 kwietni - przypada Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego prze?o?ona z 25 marca. Jest to dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30. W tym dniu mo?na podj?? si? duchowej adopcji pocz?tego dziecka, kt?remu zagra?a ?mier? przez aborcj?. Nasz? modlitw? przez 9 miesi?cy mo?emy uratowa? ?ycie dziecku

* wtorek – Uroczysto?? Naj?wi?tszej Maryi Panny ?askawej, g??wnej patronki Archidiecezji Lwowskiej

* ?roda – ?w. Jana Chrzciciela de la Salle, prezbitera

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi

8. Dzieci, m?odzie? i student?w zapraszamy na katechez? wed?ug planu w gablotce.

9. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Meszak Krystyny, Gabor Walerii, Cyganjuk Antoniny, Wachtel Lubowi, Cabak Oksany.

11. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Majewska Irena, Proda?czuk Walentyna, Pan Waceba Roman, Do?yniak Wiktor, Rodzina Wonsowicz, Proskurnjak Olesia i Oleg oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

12. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina