niedziela, 10 kwiecień 2016 20:36

Og?oszenia parafialne (10.04.2016)

** III Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo, 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w drug? niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo os?b chorych.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* ?roda – ?w. Marcina, papie?a i m?czennika

* pi?tek – z racji III pi?tku miesi?ca nabo?e?stwo do Mi?osierdzia Bo?ego po mszy ?w. wieczornej o g. 18.30

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

5. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

6. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

7. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

8. W nast?pn? niedziel? 17 kwietnia po mszy ?w. o g. 11.oo odb?dzie si? obowi?zkowe spotkanie rodzic?w dzieci przygotowuj?cych si? do I Komunii ?wi?tej.

9. W niedziel? 24 kwietnia zapraszamy do naszej Bazyliki na wiecz?r muzyki organowej. W koncercie wyst?pi znany organista z Pary?a ?an Mari Lerua, a tak?e wiolonczelistka Anna Kuzina z Kijowa. Pocz?tek wyst?pu o g. 19.oo. Szczeg??owa informacja o koncercie na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Mackulak Aurelii, Bileckiej Jadwigi, Bartosz Antona, Stefanjuk Olega i Jewcheni, Tarabriny Marii.

11. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

12. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Sawczuk Antonina, Popowecka Lesia, Majewska Irena, Paw?owicz Lila, Oberty?ska Wanda, Aleksandrowicz Gizela, Pan Czoli?ski Stefan z Rodzin?, Rodzina Moczulskich, Boroszenko oraz Bogu wiadome osoby. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

13. Od wtorku wznawiamy restauracj? – remont nawy bocznej. Prosz? o wsparcie finansowe. W tym tygodniu pracownicy b?d? si? sto?owa? / wy?ywienie / na plebani.

14. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina