poniedziałek, 25 kwiecień 2016 22:24

Og?oszenia parafialne (24.04.2016)

** V Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? go?cimy w naszej Parafii ks. neoprezbitera Grzegorza Podo?owskiego, kt?ry mia? praktyk? duszpastersk? w naszej Parafii. Dzi?kuj? ks. Grzegorzowi za modlitw?, wyg?oszone S?owo Bo?e i prosimy o udzielenie nam prymicyjnego b?ogos?awie?stwa.

3. Zapraszamy dzi? do naszej Bazyliki na wiecz?r muzyki organowej. W koncercie wyst?pi znany organista z Pary?a ?an Mari Lerua, a tak?e wiolonczelistka Anna Kuzina z Kijowa. Pocz?tek wyst?pu o g. 19.oo. Szczeg??owa informacja o koncercie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

4. W nast?pn? I niedziel? adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych

5. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

  • poniedzia?ek – ?w. Marka, Ewangelisty
  • wtorek – przypada 30 rocznica katastrofy w Czarnobylu. Modlimy si? za ofiary tej tragedii
  • pi?tek – ?wi?to Katarzyny Siene?skiej, dziewicy i Doktora Ko?cio?a, Patronki Europy

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

7. Wczoraj swoje urodziny obchodzi?a s. Anna. ?yczymy Jubilatce ?ask Bo?ych i wzrastania w charyzmatach zakonnych. W nast?pn? niedziel? urodziny b?dzie obchodzi? s. El?bieta.

8. W nast?pn? niedziel? 1 maja w Korczesztach odb?dzie si? uroczysto?? po?wi?cenia ko?cio?a po??czona z odpustem ku czci ?w. J?zefa – rzemie?lnika. Msza ?w. o g. 15.oo.

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

10. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

12. Organizujemy pielgrzymk? do Zarwanicy i Trembowli dla emeryt?w i os?b starszych 12 maja - czwartek. Koszt wyjazdu 60 grywni. Osoby ch?tne prosz?, aby zapisywa?y si? w zakrystii.

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Zapolskiej Oleny, Mychnjuk Swiet?any, Andijewycz Wasyla, German Ludmi?y, Zelenej Natalii

15. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Soko?owa Czes?awa, ?o?towska Wanda, Boho?ko Mariana, Karnafel Nina, Kogut Nadia, Majewska Bronis?awa, Majewska Irena, Pan Rudnicki Paw?o, Rodzina Zo?otowskich, Gawluk, Grabowski. B?g zap?a? za dar serca.

16. Kontynuujemy prace przy restauracji bocznej nawy. Za ostatnie dwa tygodnie zebrali?my na remont 5 100 grywni. Wydatki za prac? i wy?ywienie w tym czasie wynios?y 30 200 grywni. S. El?bieta b?dzie dzwoni? do rodzin, aby dom?wi? przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

17. Dzi?kuj? Pani Cyganjuk Antoninie i Wonsowicz Ilonie za kwiaty ogrodowe na o?tarze. Prosimy Parafian o przynoszenie kwiat?w ogrodowych na dekoracj? ko?cio?a.

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina