poniedziałek, 16 maj 2016 21:03

Og?oszenia parafialne (15.05.2016)

** Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego. Przypominamy, ?e w naszej Parafii w ka?dy I czwartek miesi?ca mamy nabo?e?stwo do Ducha ?wi?tego. Serdecznie zapraszamy

3. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo siedemna?cie dzieci z naszej Parafii przyst?pi do I Komunii ?w. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne oraz ich rodzic?w w bia?ym tygodniu na msz? o g. 18.30

4. Dzi? w III niedziel? specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W nast?pn? IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

5. Dzisiaj o g. 14.oo ze stadionu Bukowina wyruszy „ Marsz dla ?ycia i rodziny ", kt?ry zako?czy si? o g. 15.oo na Placu Sobornym. Zach?camy do uczestnictwa w tej akcji, kt?ra ma na celu stan?? w obronie warto?ci chrze?cija?skich i ?ycia od pocz?cia do naturalnej ?mierci.

6. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* poniedzia?ek – ?wi?to Naj?wi?tszej Maryi Panny, Matki Ko?cio?a

* niedziela – Uroczysto?? Naj?wi?tszej Tr?jcy. Ko?czy si? okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej

7. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

8. W pi?tek 20 maja po mszy o g. 18.30 odb?dzie si? spotkanie przed wyjazdem na ?DM w Krakowie.

9. W sobot? 21 maja zapraszamy na piesz? pielgrzymk? do Bojan na odpust ku czci ?w. Jana Nepomucena. Wyj?cie od ko?cio?a o g. 10.oo. Zapisy w zakrystii. Msza ?w. odpustowa o g. 14.oo.

10. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

11. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce

12. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

13. Organizujemy dla dzieci letni wypoczynek z Bogiem w Jaremczy w dniach od 6 do 12 VI. Zainteresowanych rodzic?w prosz? podej?? do ks. Andrzeja lub s. Ireny po szczeg??ow? informacj?.

14. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

15. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

16. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Antonjuk Julii, Gorodi?skiej Marii, K?odnickoj Tetjany, Pyndyk Lilii, Paw?owicz Natalii.

17. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani ?o?towska Wanda, Paw?owicz Lila, Majewska Irena, Kaczy?ska Bronis?awa, Fakas Emilia, Kmiet Leontyna, Ursulak Halina, Romanowa Krystyna, Kiriaziewa Natalia, Pan Paw?owicz W?adys?aw, Oberty?ski Edward, Rodzina Seniuta, G?ugowskych, Szyma?ski, Smok oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

18. Kontynuujemy prace przy restauracji nawy bocznej. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: ?erebluk Tetiani, ?o?towskiej Wandzie, Zo?aga Ludmile, Fakas Emilii, Zag?rskiej Sofii. S.El?bieta b?dzie dzwoni? do rodzin z pro?b? o przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?. Za ostatnie 3 tygodnie zebrali?my na remont ................. Wydatki za prac?, wy?ywienie wynios?y..................

19. W dniach od 20 do 22 maja odb?dzie si? sesja Szko?y Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelizacji. Pocz?tek o g. 16.30 w pomieszczeniach greko – katolickiej Cerkwi przy ul. Ruskiej 28. Szczeg??owa informacja na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

20. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe"
Mk 14, 36
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina