wtorek, 24 maj 2016 22:33

Og?oszenia parafialne (22.05.2016)

** Uroczysto?? Naj?wi?tszej Tr?jcy **

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo z procesj? do 4 o?tarzy, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2. Dzi? w IV niedziel? miesi?ca specjalneb?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

3. W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* czwartek – ?w. Filipa Nereusza, prezbitera

* niedziela – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa – Bo?e Cia?o.

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi.

5. W nast?pn? niedziel? przypada Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o). Procesja do 4 o?tarzy po mszy ?w. o g. 9.oo. Zapraszamy ma?e dziewczynki do sypania kwiat?w, ch?opczyk?w do dzwonk?w, osoby doros?e do niesienia chor?gwi. Prosz? o przygotowanie o?tarzy: 1 o?tarz R??e R??a?cowe i Legion Maryi, 2 o?tarz Ruch Rodzin Nazareta?skich, 3 o?tarz Rodzina Kolpinga, 4 o?tarz m?odzie? z ministrantami. Osoby, kt?re tradycyjnie przychodz? na msz? ?w. o g. 11.oo, prosz? aby przysz?y w przysz?? niedziel? na g. 10.oo i wzi??y udzia? w procesji, a po jej zako?czeniu b?dzie dla nich msza ?w.

6. Wszystkich czcicieli Maryi zapraszamy na nabo?e?stwa majowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po mszy o g. 9.oo, czwartek przed msz? o g. 18.30, pi?tek i sobota po mszy ?w. o g. 18.30.

7. Dzi? po mszy ?w. o g. 9.oo odb?dzie si? spotkanie cz?onk?w Rodziny Kolpinga w pomieszczeniach przy ul. Szewczenka 28. Natomiast 5 czerwca odb?dzie si? kiermasz sprzeda?y ksi??ek organizowany przez Rodzin? Kolpinga i Towarzystwo Polskie. Koszty b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Ksi??ki mo?na przynosi? do sklepiku s. Anny.

8. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez?. Program spotka? jest w gablotce. Zako?czenie roku katechetycznego z rozdaniem ?wiadectw w niedziel? 5 czerwca po mszy o g. 11.oo

9. J?zyk polski dla dzieci z kl. I i II w sobot? o g. 10.oo, dla dzieci z kl. III, IV i V o g.13.oo.

10. W przysz?? niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo odb?dzie si? spotkanie dla rodzic?w dzieci wyje?d?aj?cych do Jaremczy.

11. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Proskurniak Walentyny, Dymytraszczuk Krystyny, Kogut Nadii, Oczeretiana Ally, Jasyszczuk Wiry.

14. Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: Pani Majewska Irena, Ho?owko Regina, Rodzina Michowan, Zapolskich, Kowa?yk - Kry?anowski oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? zaka?dy dar serca.

15. Kontynuujemy prace przy restauracji nawy bocznej. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Bochaniuk Oldze, Zapa? Marianie, Lysenko Darii, Kmet Leontynie, Szaw?owskiej Janinie, Oczeretiana Alle. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do rodzin z pro?b? o przygotowanie posi?k?w na nast?pny tydzie?.

16. W tym roku 18 maja prze?ywa?em 25 rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich. W tym dniu w Krakowie na Wawelu wraz z kap?anami, z kt?rymi by?em wy?wi?cony dzi?kowa?em za dar kap?a?stwa. Natomiast w Parafii msz? ?w. dzi?kczynn? odprawi? 29 maja. B?dzie to r?wnie? moje po?egnanie z Wami i Parafi?, poniewa? podj??em decyzj? powrotu do Polski, do mojej rodzinnej diecezji.

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina