poniedziałek, 30 maj 2016 15:19

Og?oszenia parafialne (29.05.2016)

** Uroczysto?? Bo?ego Cia?a ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo,pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo.

2.Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o). Dzi?kuj? wszystkim za udzia? w procesji, a szczeg?lnie ma?ym dziewczynkom za sypanie kwiat?w, ch?opcom kt?rzy dzwonili, osobom doros?ym nios?cym chor?gwie, Pani Franciszce i ch?rowi za prowadzenie ?piewu. Dzi?kuj? za przygotowanie o?tarzy: Ruchowi RN, Rodzinie Kolpinga, R??om R??a?cowym, Legionowi Maryi, m?odzie?y i ministrantom.

3. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych

4.W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu wspominamy:

* wtorek – ?wi?to Nawiedzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny

* ?roda – ?w. Justyna, m?czennika

* pi?tek – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowi?zuje post od pokarm?w mi?snych. Odpust w ko?ciele jezuickim ku czci Serca Jezusowego w sobot? o g. 12.oo.

* sobota – Niepokalanego Serca Naj?wi?tszej Maryi Panny

5. We czwartek adoracji i mszy ?w. wieczornej o g. 18.30 nie b?dzie. Ksi??a w tym dniu maj? we Lwowie spotkanie z Ksi?dzem Arcybiskupem Mokrzyckim.

6.We wtorek 31 V b?dzie ostatnie w tym roku nabo?e?stwo majowe. Od ?rody 1 VI rozpoczynamy nabo?e?stwa ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. W ?rod? po mszy ?w. o g. 9.oo, czwartek przed msz? ?w. o g. 18.30, pi?tek i sobot? po mszy ?w. o g. 18.30.

7.W tym tygodniu przypada I czwartek i I pi?tek miesi?ca. Zach?camy do skorzystania z sakramentu spowiedzi 30 minut przed ka?d? msz? ?w. Odwiedziny chorych prze?o?one s? na 14 i 15 czerwca.

8.W czasie wakacji nauki religii nie b?dzie. Zako?czenie roku katechetycznego z rozdaniem ?wiadectw w niedziel? 5 czerwca po mszy o g. 11.oo

9. Po mszy o g. 11.oo odb?dzie si? spotkanie dla rodzic?w dzieci wyje?d?aj?cych do Jaremczy.

10. Spotkanie ch?ru we wtorek o g. 18.oo, Legionu Maryi w pi?tek o g. 10.oo

11. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

12. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosz? o sprz?tanie Rodziny: Sawczuk Antoniny, Mickewycz Olgi, Pola?skiej Tatiany i Jana, Faliboga Nadii, Gawluk Kateryny

13. Rodzina Kolpinga i Towarzystwo Polskie organizuje kiermasz ksi??kowy, kt?ry odb?dzie si? 5 czerwca. Koszty z tej akcji b?d? przeznaczone na cele charytatywne. Ksi??ki do sprzeda?y mo?na przynosi? do sklepiku s. Anny.

14. Dzi?kuj? cz?onkom Ruchu Rodzin Nazareta?skich za posprz?tanie nawy bocznej i ko?cio?a po remoncie, a tak?e m??czyzn? za u?o?enie desek z rusztowania.

15.Ofiary na restauracje nawy bocznej ko?cio?a z?o?yli: PaniJadwiga z Kijowa z Rodzin?,Daszkewycz Jelena, Majewska Irena, Turkiewicz Oresta, Kusrajewa Irena, Smotrycka Anastazja,Pan Czuntu? Witalij, RodzinaHutnickich oraz Bogu znane osoby. B?g zap?a? za ka?dy dar serca.

16. Zako?czyli?my prace przy restauracji nawy bocznej. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracownik?w: Goriaczko Julii, Cabak Oksanie, Kiriaziewoj Natalii. Za ostatnie 2 tygodnie zebrali?my na remont bocznej nawy 8 850 grywni. Wydatki na wynagrodzenia dla pracownik?w, wy?ywienie i materia?y za ten czas wynios?y 59 500 grywni.

17. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?ycz? b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina