niedziela, 12 czerwiec 2016 20:06

Og?oszenia parafialne (12.06.2016)

** XI Niedziela Zwyk?a **

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Poniedzia?ek – wspomnienie ?w. Antoniego z Padwy

  • W przysz?? niedziel?, po ka?dej Mszy ?wi?tej odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych.
  • Dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na Uroczyst? Msz? ?wi?ta o godz. 18.00, kt?ra odb?dzie si? w dawnym ko?ciele p. w. ?w. Antoniego z Padwy. Prosz? nie zapomnie? o przyniesieniu lilii dla po?wi?cenia.
  • Jutro w Sadog?rze o godz. 19.00 odb?dzie kolejne Fatimskie Czuwanie, na kt?re serdecznie nas wszystkich zaprasza ks. Krzysztof.
  • W dniach 14 i 15 czerwca w naszej parafii odb?d? si? odwiedziny chorych. Siostra Anna uprzednio b?dzie si? kontaktowa? z poszczeg?lnymi osobami i ustala? czas odwiedzin.
  • 18 czerwca odb?dzie si? dzi?kczynna pielgrzymka do Lwowa z okazji 15-tej rocznicy wizyty apostolskiej Jana Paw?a II na Ukrainie. Z tej racji w Bazylice Katedralnej we Lwowie b?dzie odprawiona uroczysta Msza ?w. kt?rej b?dzie przewodniczy? Kardyna? Pietro Parolin z Rzymu. Koszt wyjazdu 250 hrn.
  • W zakrystii mo?na zapisa? si? na piesz? pielgrzymk? do Bo?szowiec, kt?ra odb?dzie si? w dniach 5-9 lipca. Koszt uczestnictwa 100 hrn. Szczeg??owa informacja jest podana na plakacie, kt?ry znajduje si? w gablotce przy wej?ciu do ko?cio?a.
  • Prze?ywamy czerwiec, miesi?c po?wi?cony Naj?wi?tszemu Sercu Jezusowemu, z tej racji odbywaj? si? w naszej parafii nabo?e?stwa czerwcowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, w czwartek przede Msz? o godz. 18.30, w pi?tek i sobot? po Mszy wieczornej.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci?? w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Kmie? Walentyny, Kmie? Leontyny, Kmie? Swiet?any, Kmie? Edwarda i Odarki, Kaplin Olgi.
  • Ostatnio na potrzeby naszej parafii ofiary z?o?yli: Majewska Irena, G?ugowska Karina.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina