niedziela, 09 październik 2016 19:58

Og?oszenia parafialne (09.10.2016)

** XXVIII Niedziela Zwyk?a ** 

 • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Sobota – wspomnienie ?w. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Ko?cio?a

 • W przysz?? niedziel? w czasie ka?dej Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo os?b chorych.
 • W tym tygodniu w sobot? wyj?tkowo nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 9.00, natomiast zach?camy do uczestnictwa we Mszy ?w. Odpustowej ku czci ?w. Jana Paw?a II w Piotrowcach Dolnych. Rozpocz?cie Uroczysto?ci o godz. 11.00.
 • Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej.
 • W najbli?szy czwartek o godz. 19.00 w Sadog?rze odb?dzie si? ostatnie w tym roku czuwanie fatimskie. W tej Uroczysto?ci b?d? uczestniczy? biskupi Andrzej Je? z Tarnowa i Leon Ma?y ze Lwowa. Ks. Dziekan serdecznie nas wszystkich zaprasza.
 • 29 pa?dziernika w ?niatyniu, odb?dzie si? zjazd R?? R??a?cowych. Organizujemy r?wnie? wyjazd z naszej parafii. Ch?tni mog? ju? teraz zapisywa? si? w zakrystii. Koszt wyjazdu 25 hrywni. Wyjazd o 10.00 godz.
 • Pragniemy zawiadomi?, ?e 22 pa?dziernika nasz? parafi? nawiedzi obraz Jezusa Mi?osiernego, chcemy si? ju? teraz duchowo przygotowywa? do tego wydarzenia.
 • W naszym sklepiku parafialnym mo?na naby? p?yty z nagraniem klasycznych utwor?w, kt?re wykonuje Jean Marie Leroy, cena 100 – 150 hrn. Dzisiaj Jean Marie ma koncert w Czerniowcach w sali organowej o godz. 18.00.
 • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Dzimi?skiej Ludmi?y, Dorosz Ireny, Marczuk Lilii, Fakas Jewchena, Prytu?y Neonily.
 • Ostatnio na remont i potrzeby naszej parafii ofiary z?o?yli: ???towska Wanda, Majewska Irena, Kowalska Krystyna, Kaziuk Teofil, Andryszczak Roland, rodz. Prytula.
 • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina