niedziela, 23 październik 2016 11:42

Og?oszenia parafialne (23.10.2016)

** XXX Niedziela Zwyk?a **

W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Pi?tek – ?wi?to ?w. Szymona i Judy Tadeusza, Aposto??w

  • Miesi?c pa?dziernik jest czasem po?wi?conym Naj?wi?tszej Maryi Pannie, w tym czasie w spos?b szczeg?lny odmawiamy r??aniec, wi?c zapraszamy na nabo?e?stwa r??a?cowe: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy porannej, we czwartek o godz. 18.00 a w pi?tek i w sobot? po Mszy wieczornej.
  • W najbli?sz? sobot? 29 pa?dziernika w ?niatyniu, odb?dzie si? zjazd R?? R??a?cowych. Organizujemy r?wnie? wyjazd z naszej parafii. Ch?tni mog? zapisa? si? w zakrystii. Koszt wyjazdu 25 hrywni. Wyjazd o 10.00 godz.
  • 30 pa?dziernika o godz. 19.00 w naszym ko?ciele odb?dzie si? koncert „Reqiem" z okazji Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych i wspomnienia wiernych zmar?ych.
  • Dzi?kujemy bardzo za pomoc w uporz?dkowaniu grob?w zmar?ych kap?an?w z naszej parafii cz?onkom Rodziny Kolpinga i m?odzie?y parafialnej.
  • Po Mszy ?w. ministrant b?dzie zbiera? ofiary dzi?ki, kt?rym mo?emy wesprze? rodzin? naszego ministranta Romana Dro?dzika, kt?ry w zesz?ym tygodniu mia? bardzo kosztown? operacj?.
  • Zbli?a si? miesi?c listopad, czas szczeg?lnej modlitwy za zmar?ych, od dzisiaj w sklepiku i w zakrystii mo?na wzi?? karteczki, na kt?rych b?dziemy wpisywa? imiona naszych bliskich zmar?ych.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Cabak Micha?a, Meszak Krystyny, Gabor Walerii, Cyganiuk Antoniny, Wachtel Lubowi.
  • Ostatnio na remont parafii ofiary z?o?yli: Majewska Irena, Poddubna Antonina, Oskwarek Janina, Daszkewicz Jelena, Soko?owa Czes?awa, Negrycz Hilda, Sti?ska Wira, rodz. Zo?otowskich, Horiaczko, Leunowych. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina