poniedziałek, 12 grudzień 2016 09:52

Og?oszenia parafialne (11.12.2016)

** III Niedziela Adwentu **

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. ?ucji

?roda – wspomnienie ?w. Jana od Krzy?a, doktora Ko?cio?a

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci a w przysz?? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych. Serdecznie dzi?kujemy za wasze ofiary kt?re sk?adali?cie nabywaj?c wie?ce adwentowe. Uda?o si? nam zebra? 7072 hrn, pieni?dze zostan? przeznaczone na leczenie ma?ego Ostapa.
  • Nadal w zakrystii mo?na zapisywa? si? na kol?d?. Jest to wizyta duszpasterska w czasie kt?rej kap?an modli si? w naszych mieszkaniach, b?ogos?awi je a tak?e jest do dyspozycji aby porozmawia? na wa?ne dla was tematy.
  • Zach?camy do skorzystania z przed?wi?tecznej spowiedzi, nie odk?adajmy jej na ostatni? chwil?, przypominamy, ?e mo?na wyspowiada? w tygodniu codziennie p?? godziny przed ka?d? Msz? ?w. a w ka?dy czwartek w czasie adoracji od godz. 17.00 do godz. 18.30.
  • W przysz?? niedziel? w naszym ko?ciele b?dzie przeprowadzona kolejna akcja charytatywna. Za dowoln? ofiar? b?dzie mo?na naby? smaczne ciasteczka, wypiekane przez naszych parafian, ofiary zbierane b?d? przeznaczone na opiek? medyczn? dla mamy s. Eli. R?wnie? po ka?dej Mszy ?w. nasi parafianie przedstawi? scenk? bo?onarodzeniow?.
  • Zapraszamy dzieci z rodzicami na Msze ?w. roratnie, kt?re odbywaj? si? w ka?dy poniedzia?ek o godz.18.30, ?rod? o godz. 7.00 (po Mszy ?w. zapraszamy dzieci na ?niadanie) i pi?tek o godz. 18.30.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania generalnego wszystkich cz?onk?w Rodziny Kolpinga.
  • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Majewska Irena, ?o?towska Wanda, ?ytariuk Stella, Kaczy?ska Bronis?awa, Fakas Emilia, Procenko Tatiana, Mowczan Larysa, rodz. Iwanaszczuk, Mudrak. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom i go?ciom ?yczymy mi?ej niedzieli i wszelkich ?ask Bo?ych na rozpoczynaj?cy si? nowy tydzie?.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina