poniedziałek, 23 styczeń 2017 10:35

Og?oszenia parafialne (22.01.2017)

** III Niedziela Zwyk?a **

  • W liturgii Ko?cio?a w tym tygodniu obchodzimy:

Wtorek – wspomnienie ?w. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Ko?cio?a

?roda – ?wi?to nawr?cenia ?wi?tego Paw?a, aposto?a

Czwartek – wspomnienie ?w. Tymoteusza i Tytusa, biskup?w

Sobota – wspomnienie ?w. Tomasza z Akwinu, kap?ana i doktora Ko?cio?a

  • Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.
  • Przypominamy, ?e sko?czy?a si? przerwa ?wi?teczna, dlatego zapraszamy dzieci i m?odzie? na katechez?, kt?ra jest prowadzona zgodnie z planem ustalonym na pocz?tku roku szkolnego.
  • Nadal w zakrystii mo?na zapisa? si? na przygotowanie do sakramentu Bierzmowania. Przypominamy, ?e jest to sakrament chrze?cija?skiej dojrza?o?ci zwi?zany z darem przyj?cia Ducha ?wi?tego, kt?ry umacnia wiar? zaszczepion? w naszych sercach w sakramencie Chrztu ?wi?tego. Sakrament Bierzmowania mo?e przyj?? osoba, kt?ra uko?czy?a 14 rok ?ycia i by?a ochrzczona w ko?ciele. (W cerkwi ten sakrament jest udzielany razem z Chrztem ?w.)
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: G?azer Wies?awy, Szynkura Antona, Skidowej Ludmi?y, Czahlej Ingrid, Pyslar Emilii.
  • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Majewska Irena, Hawryle? Olga, Pietruchno Emilia, Wiwdiczenko Tatiana, p. Jadwiga oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, a tak?e za ofiary kol?dowe serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina