poniedziałek, 06 marzec 2017 09:18

Og?oszenia parafialne (05.03.2017)

** I Niedziela Wielkiego Postu **

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz nabo?e?stwo Gorzkich ?ali oraz zmiana tajemnic r??a?cowych.
  • Rozpocz?li?my, ?e w naszej parafii trwa przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Kandydaci w wieku do 18 lat, przygotowuj? si? w ramach katechezy z s. Iren?. Kandydaci w wieku 18-40 lat w sobot? po Mszy ?w. wieczornej i kandydaci w wieku od 40 lat i wzwy? w sobot? o godz. 11.00, spotkania prowadzi ks. Andrzej.
  • W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek z rana po Mszy ?w. o godz. 9.00 i wieczorem po Mszy ?w. o godz. 18.30. A tak?e w niedziel? Droga Krzy?owa dla dzieci po Mszy ?w. o godz. 11.00.
  • Zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat zbieramy do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji s?odycze dla potrzebuj?cych a tak?e ofiary pieni??ne, kt?re mo?na wrzuca? do skarbonki. Pod koniec Wielkiego Postu b?d? one przekazane podopiecznym o?rodka dla niepe?nosprawnych w miejscowo?ci Maga?a.
  • Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 9.00 w salce katechetycznej na plebanii odb?dzie si? spotkanie cz?onk?w Rodziny Kolpinga.
  • Jutro, czyli w poniedzia?ek po Mszy ?w. o godz. 9.00 zapraszamy osoby samotne na obiad, kt?ry b?dzie organizowany co tydzie? w ramach wielkopostnej akcji charytatywnej.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Kosowan Tatiany, Mazur Tatiany, Woncholskiej Luby, Perepeluk Swit?any, Prokopenko Ludwiny.
  • Ostatnio na remont ko?cio?a ofiary z?o?yli: Krasowska Anna, Skredka Stefania, Majewska Irena, Panyk Katarzyna, Soko?owa Czes?awa, Prodanczuk Walentyna, p. Jadwiga, rodz. Rodycz, Paw?owicz, Horiaczko, Struty?skich, Karnafel. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia .

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina