niedziela, 12 marzec 2017 22:11

Og?oszenia parafialne (12.03.2017)

** II Niedziela Wielkiego Postu ** 

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej od?piewamy Gorzkie ?ale a tak?e b?dzie b?ogos?awie?stwo dzieci, natomiast w przysz?? niedziel? odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo chorych.
  • W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek z rana po Mszy ?w. o godz. 9.00 i wieczorem po Mszy ?w. o godz. 18.30. A tak?e w niedziel? Droga Krzy?owa dla dzieci po Mszy ?w. o godz. 11.00.
  • W sobot? o godz. 10.00 rozpocznie si? dzie? skupienia dla m?odzie?y z naszej parafii, w spos?b szczeg?lny zapraszamy m?odzie? oazow?, natomiast po po?udniu o godz. 16.00 rozpocznie si? Dekanalny dzie? skupienia dla m??czyzn, kt?ry co roku organizujemy z racji zbli?aj?cej si? Uroczysto?ci ku czci ?w. J?zefa. Szczeg??owy program tego wydarzenia mo?na zobaczy? przy wyj?ciu z ko?cio?a.
  • Zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat zbieramy do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji s?odycze dla potrzebuj?cych a tak?e ofiary pieni??ne, kt?re mo?na wrzuca? do skarbonki. Pod koniec Wielkiego Postu b?d? one przekazane podopiecznym o?rodka dla niepe?nosprawnych w miejscowo?ci Maga?a.
  • W poniedzia?ek po Mszy ?w. o godz. 9.00 zapraszamy osoby samotne na obiad, kt?ry jest organizowany co tydzie? w ramach wielkopostnej akcji charytatywnej.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodziny: Czernej Mariny, Kaziuk Olega, Hreku? Jany, Drozdyk Marii i Antona, Bojko Sylwiana i Ludmi?y.
  • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia .

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina