niedziela, 02 kwiecień 2017 12:18

Og?oszenia parafialne (02.04.2017)

** V Niedziela Wielkiego Postu ** 

Za tydzie? b?dziemy obchodzili Niedziel? M?ki Pa?skiej (Palmow?), w czasie ka?dej Mszy ?w. b?dzie po?wi?cenie palm, o godz. 9.00 odb?dzie si? uroczysta procesja z palmami.

  • Dzisiaj po Mszy ?wi?tej odb?dzie si? Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu, Gorzkie ?ale oraz zmiana tajemnic r??a?cowych. Dzisiejsza taca b?dzie przeznaczona na potrzeby WSD w Brzuchowicach.
  • W przysz?? niedziel?, przed ka?d? Msz? ?wi?t?, osoby nale??ce do Ruchu Rodzin Nazareta?skich b?d? sprzedawa? palmy, w?asnor?cznie zrobione. Ofiary, kt?re z?o?ymy, b?d? przeznaczone na leczenie naszego parafianina.
  • W okresie Wielkiego Postu zapraszamy do uczestnictwa w nabo?e?stwach Drogi Krzy?owej, kt?re odbywaj? si? w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek z rana po Mszy ?w. o godz. 9.00 i wieczorem po Mszy ?w. o godz. 18.30. A tak?e w niedziel? Droga Krzy?owa dla dzieci po Mszy ?w. o godz. 11.00.
  • Dzisiaj po Mszy ?w. b?dziemy nadal zbiera? ofiary na kwiaty do Bo?ego Grobu.
  • W czwartek i pi?tek odb?d? si? odwiedziny chorych.
  • Zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat zbieramy do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji s?odycze dla potrzebuj?cych a tak?e ofiary pieni??ne, kt?re mo?na wrzuca? do skarbonki. Te dary przeka?emy w poniedzia?ek 10 kwietnia po po?udniu odb?dzie si? wyjazd do o?rodka dla niepe?nosprawnych w miejscowo?ci Maga?a. Prosimy ch?tnych i osoby, kt?re maj? w?asny samoch?d o zg?oszenie si? na ten wyjazd do zakrystii.
  • W poniedzia?ek po Mszy ?w. o godz. 9.00 zapraszamy osoby samotne na obiad, kt?ry jest organizowany co tydzie? w ramach wielkopostnej akcji charytatywnej.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do generalnego sprz?tania przed ?wi?tami cz?onk?w Towarzystwa Kultury Polskiej.
  • Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina