poniedziałek, 10 kwiecień 2017 23:12

Og?oszenia parafialne (09.04.2017)

** Niedziela Palmowa ** 

Dzisiaj w liturgii Ko?cio?a rozpoczynamy Wielki Tydzie?, czas upami?tniaj?cy ostatnie dni Chrystusa przed Jego m?k?. W tym czasie czynimy ostatnie przygotowania do Uroczysto?ci Zmartwychwstania Pa?skiego. Pami?tajmy, ?e najwa?niejszym przygotowaniem dla nas jest uczestnictwo w Tridium Paschalnym i przyst?pienie do sakramentu pojednania i pokuty.

  • Przyst?pi? do spowiedzi b?dzie mo?na w poniedzia?ek godz. 8.30 – 10.00; 18.00 -19.00; ?roda godz. 8.30 – 10.00; czwartek godz. 17.00 – 18.30; pi?tek 17.00 – 18.30;
  • W tym tygodniu zapraszamy jeszcze na nabo?e?stwo Drogi Krzy?owej w ?rod? po Mszy ?w. porannej, w pi?tek o godz. 18.30.
  • We wtorek nie b?dzie Mszy ?w. o godz. 9.00, poniewa? w tym dniu wszyscy kap?ani naszej Archidiecezji gromadz? si? w Katedrze Lwowskiej na Mszy ?w. Krzy?ma.
  • W czwartek rozpoczynamy Tridium Paschalne. Szczeg??owy plan.
  • Dzisiaj jest ostatnia okazja z?o?y? do koszyka znajduj?cego si? obok dekoracji s?odycze dla potrzebuj?cych a tak?e ofiary pieni??ne, kt?re jutro przeka?emy osobom niepe?nosprawnymznajduj?cym si? w o?rodku w miejscowo?ci Maga?a. Prosimy ch?tnych i osoby, kt?re maj? w?asny samoch?d o zg?oszenie si? na ten wyjazd do zakrystii. Wyjazd jutro o godz. 14.30.
  • W poniedzia?ek po Mszy ?w. o godz. 9.00 zapraszamy osoby samotne na obiad, kt?ry jest organizowany co tydzie? w ramach wielkopostnej akcji charytatywnej.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e cz?onkomTowarzystwa Kultury Polskiejsprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu w pi?tek zapraszamy do sprz?tania rodziny: Wonsowycz Ilony, Lysenko Darii, Karnafel Niny, Nemczuk?ucji, Swirgun Jadwigi.
  • Ostatnio ofiary na remont ko?cio?a z?o?yli: ?o?towska Wanda, Majewska Irena, Pietruchno Emilia Krasowska Anna, Kowalska Krystyna, StinskaWira, Mowczan Larysa, Le?niak Janina, rodz. Zo?otowskich, Kmie?, Kowa?yk-Kry?anowskich. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina