niedziela, 14 maj 2017 21:22

Og?oszenia parafialne (14.05.2017)

** V Niedziela Wielkanocy ** 

  • Dzisiaj po Mszy ?w. odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo dzieci. W nast?pn? niedziel? b?ogos?awie?stwo chorych.
  • Zach?camy do uczestnictwa w nabo?e?stwach majowych, kt?re pomog? nam w tym roku przybli?y? sens objawie? Matki Bo?ej w Fatimie. Porz?dek nabo?e?stw jest nast?puj?cy: poniedzia?ek, wtorek, ?roda po Mszy ?w. o godz. 9.00; czwartek o godz. 18.00; pi?tek i sobota po Mszy ?w. wieczornej; niedziela po Mszy o godz. 9.00 i 13.00.
  • W najbli?sz? sobot? o godz. 14.00 w Bojanach odb?dzie si? Uroczysto?? odpustowa ku czci ?w. Jana Nepomucena, zgodnie z tradycj? z ubieg?ych lat organizujemy w tym dniu piesz? pielgrzymk? do Bojan, kt?ra wyruszy z pod naszego ko?cio?a o godz. 8.00 z rana. Ch?tnych wzi?? udzia? w tej pielgrzymce prosimy zapisa? si? w zakrystii.
  • W nast?pn? niedziel? w naszej parafii odb?dzie si? Uroczysto?? I Komunii ?wi?tej, w czasie kt?rej 11-?cioro dzieci po raz pierwszy przyjm? do swojego serca Pana Jezusa.
  • W najbli?szym czasie do naszego dekanatu przyb?d? relikwie b?. Marty Wieckiej i w naszej parafii b?dziemy modli? si? przy relikwiach 23 i 24 maja. Szczeg??owy plan peregrynacji mo?emy zobaczy? przy wyj?ciu z ko?cio?a.
  • W dniach 12-17 czerwca organizujemy wakacje z Bogiem dla dzieci w Jaremczy. Koszt pobytu stanowi 500 hrn. Ju? od dzisiaj w zakrystii mo?na zapisywa? dzieci na ten wyjazd.
  • Nadal w zakrystii mo?na zapisa? si? na wyjazd do Szargorodu, gdzie 26 maja odb?dzie si? uroczyste otwarcie Sanktuarium M?ki Pa?skiej.
  • Serdeczne B?g zap?a? za wszelk? pomoc w naszej parafii, szczeg?lnie osobom, kt?re pe?ni? dy?ur w sklepiku parafialnym a tak?e osobom sprz?taj?cym ko?ci??, w przysz?ym tygodniu zapraszamy do sprz?tania rodzic?w dzieci przyst?puj?cych do I Komunii ?w.
  • Ostatnio ofiary na ko?ci?? z?o?yli: Majewska Irena, ?o?towska Wanda, Kaczy?ska Bronis?awa, Sulejmanowa Katarzyna, Sawczuk Antonina, rodz Horiaczko oraz Bogu wiadome osoby. Za wszelkie ofiary, kt?re sk?adacie na potrzeby naszej parafii oraz na remont ko?cio?a, serdeczne B?g zap?a?.

Wszystkim parafianom ?yczymy obfitych ?ask Bo?ych, owocnej pracy i udanego tygodnia.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy"
Ps 55, 23
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina