Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Artyku?y
czwartek, 06 grudzień 2012 16:39

S?OWO PASTERSKIE NA ADWENT 2012

Drodzy Wsp??bracia w Kap?a?stwie! Osoby ?ycia Konsekrowanego! Umi?owani bracia i siostry w Chrystusie!  Prorok Jeremiasz zapowiadaj?c czasy wype?nienia si? Bo?ej obietnicy pozostawionej domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu, ukazuje konsekwencje spe?nienia si? S?owa Bo?ego, a s? nimi – zbawienie dla Judy i bezpiecze?stwo dla Jerozolimy, a szcz??liwy nar?d b?dzie wo?a?: Pan nasz? sprawiedliwo?ci? (Jr 33,16). Ta obietnica rozci?ga si? na wszystkie narody, kt?re uwierzy?y S?owu Bo?emu i wesz?y na drog? pos?usznego pod??ania za g?osem Opatrzno?ci. Wsp??cze?nie i my zaliczamy si? do grona wybranych i powo?anych do wiary, z kt?rej i dla nas ma zrodzi? si? zbawienie i bezpiecze?stwo. Ws?uchani w S?owo Bo?e, a…
Od 12 po 21 pa?dziernika z naszej parafii odby?a si? pielgrzymka do Polski na czele z ks. Proboszczem Markiem Dro?dzikiem. By? to pi?kny czas, w kt?rym mogli?my si? radowa? wsp?ln? obecno?ci?, wzmacniaj?c swoj? wiar? i u?wiadamiaj?c sobie, ?e jest to dla nas wszystkich czas ?aski i duchowego wzbogacenia. Pod czas naszego w?drowania polsk? ziemi? Pan B?g nam pob?ogos?awi? i zes?a? dobr? pogod?, co da?o jeszcze wi?cej zachwytu od wszystkiego, co uda?o si? nam zobaczy?.
wtorek, 30 październik 2012 17:23

Parafialna pielgrzymka do Polski

Na pielgrzymce by?o bardzo fajnie. Pozytywna atmosfera i dobrzy przyjaciele zrobi?y ten wyjazd jeszcze lepszym. Pierwszego dnia zwiedzania Warszawy odwiedzili?my Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym miejscu dowiedzieli?my si? wiele ciekawego o czasach powstania. Po tym jeszcze spacerowali?my pi?kn? stolic?. Kolejny dzie? zwiedzali?my Dom Kultury w Otwocku i Kr?lewskie ?azienki w Warszawie. Nast?pnego dnia w drodze do Zielonej G?ry odwiedzili?my najwi?ksz? ?wi?tyni? w Polsce - Bazylik? Matki Bo?ej Bolesnej Kr?lowej Polski w Licheniu Starym. Te niesamowicie pi?kne widoki pozosta?y w sercu ka?dego. Wieczorem nas szczerze przyj?li rodziny z Zielonej G?ry. Trzy dni mieszkali?my u tych cudownych os?b. W ci?gu tych dni…
Triduum Paschalne to trzy najwa?niejsze dni w roku liturgicznym katolik?w, podczas kt?rych celebruj? oni M?k?, ?mier? i Zmartwychwstanie Chrystusa. Triduum Paschalne rozpoczyna si? Msz? ?wi?t? Wieczerzy Pa?skiej, a ko?czy Liturgi? Wigilii Paschalnej.
Strona 4 z 4
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"
J 3, 17
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina