Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Artyku?y
19 lipca obchodzi 200 lat jedna z najstarszych murowanych ?wi?ty? naszego miasta - ko?ci?? Podwy?szenia Krzy?a Swi?tego. Jego budow? mo?na podzieli? na dwa etapy - najstarsza cz??? zosta?a zbudowana ponad 200 lat temu i nowsza do??czona w 1910 roku. Freski i dekoracje zachowa?y si? w niemal nienaruszonym stanie, jednak znajduj? si? one pod g?st? warstw? kurzu i sadzy.
poniedziałek, 23 czerwiec 2014 18:14

M?oda mama potrzebuje pomocy na rehabilitacj?

?anna Kawczuk o ma?o co nie zmar?a w czasie porodu, a potem d?ugo przebywa?a w ?pi?czce, wreszcie dosz?a do siebie. Ale jej leczenie wymaga wielkich koszt?w. Rodzina prosi dobroczy?c?w, aby im pom?c w tej sprawie.
poniedziałek, 19 maj 2014 10:13

Serdeczne podzi?kowanie Ofiarodawcom z Polski

Akcja „Rodzina - rodzinie" sko?czy?a si? 31 marca, w ramach kt?rej Polacy wysy?ali paczki z pomoc? dla potrzebuj?cych na Ukrainie. W ramach akcji wielk? pomoc okazano mieszka?com Czerniowiec z parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego.
Tradycyjnie po ?wi?tach Bo?ego Narodzenia rozpoczynamy w parafii odwiedziny duszpasterskie, inaczej m?wi?c – kol?d?. Spr?bujmy spojrze? na istot? kol?dy i w zwi?zlej formie opisa? po co w?a?nie ta wizyta duszpasterska si? odbywa.
poniedziałek, 23 grudzień 2013 18:45

Bo?onarodzeniowe muzyczne przedstawienie

Okres Bo?ego Narodzenia w roku ko?cielnym jest niezwykle bogaty rozmaito?ci? kol?d. Bo?onarodzeniowe piosenki przypominaj? wydarzenia, kt?re mia?y miejsce podczas Bo?ego Narodzenia. Na przyk?ad, kol?dy "Pasterzu", "Pospieszcie pastuszki" opisuj? spotkanie anio??w i pasterzy. W?a?nie na podstawie takich ?wi?tecznych kol?d zrodzi? si? pomys? o zorganizowaniu bo?onarodzeniowych muzycznych jase?ek.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie."
Mt 7, 21
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina