Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Aktualno?ci
wtorek, 05 listopad 2013 09:03

Koncert Requiem po?wi?cony pami?ci zmar?ych

W niedziel?, 3 listopada o godzinie 18:00 w ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach odby? si? koncert Requiem po?wi?cony pami?ci zmar?ych. W pierwszych dniach listopada w Parafii sta?o si? ju? tradycj? ??czenie modlitwy z muzyk?.
niedziela, 20 październik 2013 13:17

Wr?czenie r??a?c?w

13 pa?dziernika dziewi?cioro dzieci z naszej parafii, kt?rzy przygotowuj? si? do Pierwszej Komunii ?wi?tej otrzymali swoje pierwsze r??a?ce, aby uczy? si? modlitwy. Miesi?c pa?dziernik jest po?wi?cony Pannie Maryi i modlitwie r??a?cowej. Ca?y Ko?ci?? Chrystusowy rozmy?la nad ?yciem Jezusa i Maryi modl?c si? na r??a?cu.
środa, 16 październik 2013 09:25

Sprz?tanie grob?w

Zbli?a si? uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych i dzie? Zaduszny. W sobot? 12 pa?dziernika grupa parafian, sk?adaj?cych si? g??wnie z m?odzie?y, wysprz?ta?a groby kap?an?w, si?str i Legionist?w Polskich. Na starym cmentarzu przy ulicy Zielonej parafialni wolontariusze wysprz?tali krypt?, gdzie s? pochowani kap?ani: Joseph Schmidt, J?zef J?drzejewski i Franciszek Krajewski. Oczyszczono r?wnie? miejsca poch?wku polskich legionist?w, kt?rzy zgin?li w 1915 roku w walce o Niepodleg?o?? Polski i groby Si?str Rodziny Maryi.
poniedziałek, 30 wrzesień 2013 18:28

Pocz?tek prac konserwatorskich

17 wrze?nia w ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach rozpocz?to wewn?trzne prace konserwatorskie. Obecnie zakres rob?t obejmujerestauracj? malowid?a na sklepieniu nad prezbiterium. Kierownik prac, pan Miko?ajTo?oczko - konserwator ze Lwowa,w czasie niedzielnych og?osze?, wyja?ni? parafianomporz?dek wykonywanych prac.
poniedziałek, 23 wrzesień 2013 14:14

Rocznica ?mierci ks. Krajewskiegoi ks. J?drzejewskiego

W poniedzia?ek 16 wrze?nia w 23 rocznic? ?mierci ks. Franciszka Krajewskiego i w 43 rocznic? ?mirci ks. J?zefaJ?drzejewskiego, grupa parafian modli?a si? za swoich duszpasterzy przy ich grobach na starym cmentarzu przy ul. Zielonej. Wieczne spoczywanie, racz im da? Panie! ks. Krajewski Franciszek (1908-1990) – kap?an diecezji jasskiej. Po ?wi?ceniach kap?a?skich w 1936 roku, pracowa? jako wikariusz i katecheta w Suczawie (Rumunia) a nast?pnie w Kiszyniowie (Mo?dawia). W latach 1942-1944 pracowa? w Naddniestrzu (obszarpomi?dzy Dniestrem a Bugiem). Po przesuni?ciu linii frontu wycofa? si? z Naddniestrza i wr?ci? do Czerniowiec. Doje?dza? z pos?ug?duszpastersk?do r??nych miejscowo?ci. Pracowa? razem z ks. J?zefem J?drzejewskim.…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina