Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Aktualno?ci
niedziela, 26 styczeń 2014 18:50

Modlitwa i post dla zachowania pokoju w Ukrainie

Dzie? modlitwy - niedziela, 26 stycznia Dzie? postu - poniedzia?ek, 27 stycznia Niech nasza modlitwa obejmie tych, kt?rzy zgin?li i ich rodziny. Pami?tajmy o rannych i tych, co nios? im pomoc. Sta?my z modlitw? blisko tych, kt?rzy zabiegaj? o godne i uczciwe ?ycie ka?dego obywatela naszego pa?stwa. Z wiar? i nadziej? w sercu podejmijmy to zobowi?zanie, pami?taj?c o s?owach Pana Jezusa: „Pro?cie, a b?dzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko?aczcie, a otworz? wam." (Mt 7,7) Wszystkim zatroskanym o pok?j, spo?eczne dobro i sprawiedliwo??, z serca b?ogos?awimy: W imi? Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego. Amen. Arcybiskupi i Biskupi Rzymskokatolickiej Konferencji…
Pantomima z udzia?em m?odzie?y Parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach
środa, 18 grudzień 2013 14:03

Rekolekcje adwentowe - czas odnowy

W Parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego w Czerniowcach, od 13 do 16 grudnia odby?y si? adwentowe rekolekcje. Tegoroczne ?wiczenia duchowe prowadzi? ksi?dz kanonik Anatol Zaj?czkowski, proboszcz z Trembowli, kt?ry odprawia w pi?ciu ko?cio?ach ko?o Tarnopola.
sobota, 16 listopad 2013 19:52

Modlitwa na grobach ?o?nierzy w Rora?czy

9 listopada, przed narodowym ?wi?tem Niepodleg?o?ci Polski, ks. proboszcz Marek Dro?dzik wraz z prezesem i cz?onkami Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza, odwiedzili groby polskich ?o?nierzy w Rora?czy, kt?rzy zgin?li pod czas I wojny ?wiatowej. W czasie, gdy modlimy si? za naszych zmar?ych krewnych, przyjaci??, pami?tamy r?wnie? o modlitwie za dzielnych i odwa?nych ?o?nierzy, kt?rzy zostali pochowani tak daleko od Ojczyzny. B?dziemy zawsze pami?ta? o tych, kt?rzy oddali ?ycie za nasz? wolno??!
środa, 06 listopad 2013 11:07

Rozpocz?cie rob?t elektrycznych

W poniedzia?ek, 4 listopada w ko?ciele rozpocz?to prace nad wymian? elektrycznych kabli i odnowieniem o?wietlenia wewn?trz ?wi?tyni. Roboty wykonuj? specjali?ci z Polski. Prace s? wykonywane r?wnolegle z restawracj? malowide? i w porozumieniu z konserwatorami. Przypominamy, ?e w dniu 7 wrze?nia w ko?ciele Podwy?szenia Krzy?a w Czerniowcach rozpocz?to prace konserwatorskie w prezbiterium ?wi?tyni.
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów"
1 P 4, 8
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina