Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - Aktualno?ci
piątek, 16 listopad 2012 13:35

Polegli polscy legioni?ci w Rora?czy

W listopadzie modlimy si? za zmar?ych. Modlimy si? nad grobami tych, o kt?rych cz?sto zapomniano. Modlimy si? nad grobami, gdzie nikt ju? nie przyjdzie z rodziny. Jednym z takich miejsc jest Rora?cza. 11 listopada w Dzie? Niepodleg?o?ci Polski cz?onkowie naszej parafialnej wsp?lnoty pod przewodnictwem ks. kan. Marka Dro?dzika odwiedzili ten cmentarz. Na tym miejscu s? pogrzebani polscy legioni?ci, kt?rzy oddali swoje ?ycie za Ojczyzn? w 1914-1918 latach. Na cmentarzu modlili?my si? za poleg?ych polskich legionist?w w Rora?czy, rodzic?w, przyjaci?? i bliskich. W?r?d obecnych byli cz?onkowie Obwodowego Towarzystwa Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Czerniowcach na czele z Prezesem W?adys?awem Struty?skim.…
Listopad - miesi?c modlitwy za zmar?ych. Modlimy si? za zmar?ych biskup?w, kap?an?w, rodzic?w, krewnych, przyjaci??, represjonowanych i ofiary wojen, parafian, dobrodziei, zmar?ych mieszka?c?w naszego miasta, aby mi?osierny B?g przebaczy? im ich grzechy i przyj?? do wsp?lnoty ?wi?tych w niebie.
piątek, 20 lipiec 2012 15:55

Ch?r "Misericordia" w Czerniowcach

W naszej parafii od 11 do 16 lipca br. go?ci? ch?r "Misericordia" z Konina pod dyrekcj? Elwiry Chojnackiej. Cz?onkowie ch?ru przebywali na Bukowinie na wsp?lnym wypoczynkowo-wakacyjnym wyje?dzie. W niedziel? 15 lipca ch?r swoj? liturgiczno-muzyczn? opraw? upi?kszy? udzia? czerniowieckich parafian w Eucharystii. Po Mszach ?wi?tych wierni us?yszeli szereg utwor?w w wykonaniu „misericordiawicz?w". Ch?r "Misericordia" dzia?a od 2005 roku przy parafii pw. ?w. Faustyny w Koninie. W swojej dzia?alno?ci skupia si? na wykonywaniu ?piew?w liturgicznych. Jednocze?nie bierze udzia? w wielu r??nych przedsi?wzi?ciach.
środa, 23 maj 2012 16:13

Pierwsza Komunia ?wi?ta

Ka?dego roku, w maju, dzieci naszej parafii mog?przyst?pi? do Pierwszej Komunii, pierwszy raz przyj?? Jezusa w chlebie do swego serca. Wi?c w tym roku, 20 maja, czterna?cie naszych ma?ych parafian wzi?li pe?ny udzia? w liturgii. Ca?y rok one przygotowywali si?, wiernie uczestniczywszy w katechizach i Mszach, s?uchaj?c nauki religii i nauki modlitwy dla lepszego zrozumienia S?owa Pa?skiego.
wtorek, 22 maj 2012 15:07

Naprawa dachu ko?cio?a

Trwaj? prace nad napraw? dachu naszego ko?cio?a. Po raz ostatni dachnaprawiony ponad sto lat temu. W tym czasie drewnianej pod?ogi jest ca?kowiciezgni?y. Przez dziesi?ciolecia, dach wyciek?y, powoduj?c znaczne zniszczeniarzadkich freski na suficie i ?cianach ?wi?tyni. Na pokrycie dachu zosta?a zakupiona6,5 tony drogich p?yt miedzianych, p?yty i inne materia?y niezb?dne. Niezb?dne fundusze zebrane przez naszych cz?onk?w, sponsor?w i dobrodziej?wofiarowa?y z Ukrainy, Polski i innych kraj?w. Ale naby? materia? nie wystarczy odci??ca?y dach. W szczeg?lno?ci potrzeby przez oko?o 3 ton blach. Wykonywania pracyz mistrz?w ? Obwodu Lwowskiego. Po naprawie dachu czeka na nas, aby przywr?ci? wn?trze ko?cio?a, witra?e, i tak dalej. I…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina