Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
Od 12 po 21 pa?dziernika z naszej parafii odby?a si? pielgrzymka do Polski na czele z ks. Proboszczem Markiem Dro?dzikiem. By? to pi?kny czas, w kt?rym mogli?my si? radowa? wsp?ln? obecno?ci?, wzmacniaj?c swoj? wiar? i u?wiadamiaj?c sobie, ?e jest to dla nas wszystkich czas ?aski i duchowego wzbogacenia. Pod czas naszego w?drowania polsk? ziemi? Pan B?g nam pob?ogos?awi? i zes?a? dobr? pogod?, co da?o jeszcze wi?cej zachwytu od wszystkiego, co uda?o si? nam zobaczy?.
wtorek, 30 październik 2012 17:23

Parafialna pielgrzymka do Polski

Na pielgrzymce by?o bardzo fajnie. Pozytywna atmosfera i dobrzy przyjaciele zrobi?y ten wyjazd jeszcze lepszym. Pierwszego dnia zwiedzania Warszawy odwiedzili?my Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym miejscu dowiedzieli?my si? wiele ciekawego o czasach powstania. Po tym jeszcze spacerowali?my pi?kn? stolic?. Kolejny dzie? zwiedzali?my Dom Kultury w Otwocku i Kr?lewskie ?azienki w Warszawie. Nast?pnego dnia w drodze do Zielonej G?ry odwiedzili?my najwi?ksz? ?wi?tyni? w Polsce - Bazylik? Matki Bo?ej Bolesnej Kr?lowej Polski w Licheniu Starym. Te niesamowicie pi?kne widoki pozosta?y w sercu ka?dego. Wieczorem nas szczerze przyj?li rodziny z Zielonej G?ry. Trzy dni mieszkali?my u tych cudownych os?b. W ci?gu tych dni…
poniedziałek, 29 październik 2012 15:32

PROGRAM UROCZYSTO?CI WSZYSTKICH ?WI?TYCH 2012

  UROCZYSTO??  WSZYSTKICH ?WI?TYCH 2012  1 Listopada ( czwartek )  godz. 8:30 KO?CI?? – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? za zmar?ych godz. 9:oo KO?CI?? - Msza ?w. za zmar?ych godz. 11:oo KO?CI?? - Msza ?w. za zmar?ych godz. 12:oo ROSZA - Msza ?w. za zmar?ych wypominanych i procesja z modlitw? za zmar?ych godz. 15:oo NOWY CMENTARZ – Msza ?w. za zmar?ych wypominanych i procesja z modlitw? za zmar?ych godz. 15:oo STARY CMENTARZ – Msza ?w. za zmar?ych wypominanych i procesja z modlitw? za zmar?ych godz. 18:oo KO?CI?? – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? za zmar?ych godz. 18:30 KO?CI?? –…
poniedziałek, 29 październik 2012 14:56

Og?oszenia parafialne (28 pa?dziernika 2012)

** 30 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo, 11.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 17.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Po?wi?cenia Ko?cio?a W?asnego. Dzi?kujemy Bogu za nasz? ?wi?tynie i pami?tajmy w modlitwie o wszystkich Fundatorach, Ofiarodawcach i Dobroczy?cach. Z racji IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. W tym tygodniu wspominamy: czwartek – 1 listopada - Uroczysto?? Wszystkich ?wi?tych. Jest to ?wi?to obowi?zkowe i ka?dy katolik ma…
czwartek, 25 październik 2012 12:31

Og?oszenia parafialne (21 pa?dziernika 2012)

** 29 Niedziela Zwyk?a ** 1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Rozpoczeli?my dzi? TYDZIE? MISYJNY. Zach?camy do modlitwy w intecji misji i misjonarzy, aby odznaczenie tego tygodnia misji przyczyni?o si? do odnowienia stara? w dziele ewangelizacji. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na potrzeby misji. 3. Dzi? w III niedziel? miesi?ca odb?dzie si? b?ogos?awie?stwo os?b chorych, a w przysz?? niedziel? - specjalne b?ogos?awie?stwo par…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony"
Rz 10, 11
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina