Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie w Czerniowcach - G??wny
poniedziałek, 24 grudzień 2012 11:39

Og?oszenia parafialne (23 grudnia 2012)

** 4 NIEDZIELA ADWENTU **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 19.oo /PASTERKA/ i 24.oo /PASTERKA /, wtorek g. 9.oo, 11.oo,13.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30, niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo. 2. Dzi?kuj? o. Januszowi, dominikaninowi za wyg?oszenie rekolekcji adwentowych, a tak?e Parafianom, kt?rzy brali w nich czynny udzia?. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na z?o?y? ofiar? do skarbonki, kt?ra b?dzie wynagrodzeniem dla o. Janusza za trud rekolekcyjny. 3. W poniedzia?ek przypada wigilia ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Przygotowuj?c wieczerz? wigilijn? w gronie…
niedziela, 16 grudzień 2012 12:02

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

- 18-23 XII 2012 Czerniowce - 18 grudnia, wtorek g.15:00 – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitw? o uzdrowienieg. 18:30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkichPo mszy ?w. – spotkanie dla cz?onk?w Ruchu Rodzin Nazareta?skich, Rodziny Kolpinga, Towarzystwa Polskiego, R?? R??a?cowych, Ch?ru parafialnego 19 grudnia, ?roda g. 9:00 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkichg.15:00 – koronka do Bo?ego Mi?osierdzia z modlitwa o uzdrowienieg. 18:30 – msza ?w. z nauk? og?ln? dla wszystkichPo mszy ?w. – spotkanie dla cz?onk?w wsp?lnoty biblijno - charyzmatycznej „Isus – d?ere?o lubowi" i Szko?y Chrze?cija?skiego ?ycia i Ewangelii 20 grudnia, czwartek g. 9:00…
niedziela, 16 grudzień 2012 11:53

Og?oszenia parafialne (16 grudnia 2012)

** 3 NIEDZIELA ADWENTU **  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo I 18.30, ?roda g. 9.oo I 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 ( wigilijna z niedzieli ), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w III niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? IV niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. 3. Przy wej?ciu do zakrystii, przy o?tarzu MB Cz?stochowskiej mo?na kupi? po?wi?cone op?atki. Koszty z ich sprzeda?y b?d? przeznaczone na remont dachu ko?cio?a. 4. Zapraszamy na RORATY codziennie…
wtorek, 11 grudzień 2012 00:41

Og?oszenia parafialne (9 grudnia 2012)

** 2 NIEDZIELA ADWENTU**  1. Porz?dek Mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo i 18.30, czwartek g. 9.oo i 18.30, pi?tek g. 9.oo i 18.30, sobota g. 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo, 13.oo i 18.oo w j?zyku angielskim. 2. Dzi? w II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych 3. Zapraszamy wszystkich, zw?aszcza dzieci na RORATY codziennie wieczorem o g. 18.30. Dzieci prosimy przynie?? lampiony. Dla uczestnik?w przewidziane s? konkursy i nagrody. 4. W tym tygodniu wspominamy: czwartek –…
sobota, 08 grudzień 2012 14:19

?wi?ty Miko?aj w Czerniowcach

6 grudnia obchodzimy wspomnienie ?w. Miko?aja, biskupa Miry, kt?ry ca?e swoje ?ycie po?wi?ci? na pomaganie innym. Dlatego te? jeszcze za ?ycia nazywali go ojcem sierot, wd?w i ubogich. Swoim mi?osierdziem ?w. Miko?aj zdoby? nagrod? Boga - ?ask? tworzenia cud?w, a ludzie nazywali go Cudotw?rc?. ?wi?to ?w. Miko?aja jest szczeg?lnie po??danym ?wi?tem przez dzieci. Zgodnie z tradycj? ten ?wi?ty przynosi dzieciom prezenty. Oczywi?cie, ?w. Miko?aj wsp??pracuj?c z Proboszczem ks. Markiem i rodzicami przyszed? i do naszego ko?cio?a, gdzie na niego z niecierpliwo?ci? oczekiwali parafianie, a szczeg?lnie dzieci. Ka?de dziecko przygotowa?o dla Go?cia co? ciekawego: wierszyk, opowiadanie, piosenk?. Jeszcze dzieci pi?knie modli?y…
   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków"
Jk 2, 26
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina