wtorek, 01 lipiec 2014 10:10

Og?oszenia parafialne (29 czerwca 2014)

** Uroczysto?? ?wi?tych Piotra i Paw?a **

1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo

2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Piotra i Paw?a, Aposto??w. W nast?pn? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zamiana tajemnic r??a?cowych. Taca przeznaczona b?dzie na Seminarium Duchowne we Lwowie-Brzuchowicach.

3. W najbli?szym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

  • czwartek – ?wi?to ?w. Tomasza, Aposto?a
  • pi?tek – pierwszy pi?tek miesi?ca, okazja do spowiedzi ka?dego dnia 30 minut przed msz? ?w. W okresie wakacji chorych nie b?dziemy odwiedza?
  • sobota – pierwsza sobota miesi?ca

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi

5. Odpusty w Zastawnej jutro (w poniedzia?ek) o g. 11.oo.

6. W miesi?cu lipcu i sierpniu w niedziel? mszy ?w. o g. 18.oo nie b?dzie

7. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek wieczorem.

8. Po mszy ?w. o g. 11.00 zostan? og?oszone wyniki konkursu rysunkowego „M?j ko?ci??".

9. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Luptowicz Kornelia, Zapa? Wadim, Stinska Wira, Sawczuk Mariana, Stronczewska.

10. Na nasz Jubileusz 200-lecia ko?cio?a przyjad? pielgrzymi z Brennej. B?d? nocowa? w hotelu Kij?w. Pro?ba do Parafian, kt?rzy maj? tak? mo?liwo??, aby zaprosi? Go?ci z Brennej na kolacj? w niedziel? 20 lipca. Zapisy w zakrystii.

11. Dzi? b?dziemy zbiera? ofiary na zakup ?rodk?w opatrunkowych dla batalionu, kt?ry wyjecha? z Czerniowiec na wsch?d Ukrainy. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ministranci b?d? sta? z puszkami.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa, Mychniuk Swit?ana, Majewska Irena, Soko?owa Czes?awa, Czehorian O?ena, Paw?owycz Lila, Pan Weselski Oleksandr, Malicki Ignacy, Rodzina Mandziuk, Dawydok. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

14. Dzi?kujemy panu Bartosz Antonu za materia?y na drewniane ogrodzenie przy plebanii.

15. Mo?na ju? zapisa? si? na piesz? pielgrzymk? do Bolszowiec, kt?ra odb?dzie si? w dniach 8 – 12 lipca. Wi?cej szczeg???w na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

16. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracuj?cych przy ko?ciele: Panu Andrijewycz Wasylu, Mazur Tatianie, Cyganiuk Gertrudzie, Ursulak Julii, ?erebliuk Tatianie, Wonsowycz Ilonie. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu obiad?w i kolacji na najbli?szy tydzie?.

17. Organizujemy rekolekcje dla m?odzie?y od 14 roku i starszych w Jaremczy w terminie od 21 do 26 lipca. Ch?tnych na wyjazd prosz? si? zg?asza? do ks. Andrzeja lub s. Anny.

18. Dzi?kuj? m??czyznom, kt?rzy pracowali przy ko?ciele. Je?li kto? z m??czyzn ma czas w tym tygodniu zapraszamy do pomocy przy demontowaniu rusztowania w czwartek i pi?tek.

poniedziałek, 23 czerwiec 2014 18:14

M?oda mama potrzebuje pomocy na rehabilitacj?

?anna Kawczuk o ma?o co nie zmar?a w czasie porodu, a potem d?ugo przebywa?a w ?pi?czce, wreszcie dosz?a do siebie. Ale jej leczenie wymaga wielkich koszt?w. Rodzina prosi dobroczy?c?w, aby im pom?c w tej sprawie.

poniedziałek, 23 czerwiec 2014 12:55

Og?oszenia parafialne (22 czerwca 2014)

** Uroczysto?? Bo?ego Cia?a ** 

1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo i 18.30, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Prze?ywamy dzi? Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o). Dzi?kuj? wszystkim za udzia? w procesji, a szczeg?lnie ma?ym dziewczynkom za sypanie kwiat?w, ch?opcom kt?rzy dzwonili, osobom doros?ym kt?re nios?y chor?gwie, ch?rowi. W tym roku o?tarze przygotowali: Ruch RN, Rodzina Kolpinga, R??e R??a?cowe i Legion Maryi, m?odzie? z ministrantami.

3. Go?cimy dzi? w naszej Parafii ksi?dza Neoprezbitera, nowo wy?wi?conego kap?ana, Miko?aja Biskupa. Po mszy ?w. udzieli nam prymicyjnego b?ogos?awie?stwa.

4. B?ogos?awie?stwo ma??e?stw w przysz?? niedziel?.

5. W najbli?szym tygodniu w Liturgii Ko?cio?a wspominamy:

* wtorek – Uroczysto?? Narodzenia ?w. Jana Chrzciciela. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30.

* pi?tek – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowi?zuje post od pokarm?w mi?snych. Msze ?w. o g. 9.oo i 18.30

* sobota – Niepokalanego Serca Naj?wi?tszej Maryi Panny

* niedziela – Uroczysto?? ?wi?tych Piotra i Paw?a, Aposto??w

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

7. Zapraszamy na nabo?e?stwa ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa codziennie po mszy ?w

8. Odpusty w naszym dekanacie: w Terebleczu w sobot? o g. 11.oo, w ko?ciele Jezuickim w Czerniowcach w sobot? o g. 16.oo, w Czereszu w niedziel? o g. 15.oo.

9. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek wieczorem.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Zapolskiej Oleny, Mychnjuk Swit?any, Andrijewycz Wasyla, German Ludmi?y, Zelenej Natalii.

11. Na nasz Jubileusz 200-lecia ko?cio?a przyjad? pielgrzymi z Brennej. B?d? nocowa? w hotelu Kij?w. Pro?ba do Parafian, kt?rzy maj? tak? mo?liwo??, aby zaprosi? Go?ci z Brennej na kolacj? w niedziel? 20 lipca. Zapisy w zakrystii.

12. W czasie Wielkiego Postu sk?adali?my ofiary do skrzynki dla Majdanu. Przekaza?em 1000 grywni na ?rodki opatrunkowe dla ?o?nierzy, kt?rzy walcz? na wschodzie Ukrainy. W przysz?? niedziel? b?dziemy zbiera? ofiary na zakup ?rodk?w opatrunkowych dla batalionu, kt?ry wyjecha? z Czerniowiec na wsch?d Ukrainy.

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Berezowska Antonina, Kraczun Waleria, Petruchno Emilia, Boho?ko Marianna, Aleksandrowicz Gizela, Kosowan Stanis?awa, Gutnicka Adelina, Majewska Irena, Soko?owa Wiktoria, Onufrijewa El?bieta, Wysocka Julia, Pan Kosowan W?adys?aw, Rodzina Gutnickych, Kowa?yk – Kry?anowski, Zapa?. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

15. Mo?na ju? zapisa? si? na piesz? pielgrzymk? do Bolszowiec, kt?ra odb?dzie si? w dniach 8 – 12 lipca. Wi?cej szczeg???w na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

16. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w dla pracuj?cych przy ko?ciele: Pani Czudow Wiktorii, Tkaczuk Halinie, Marusyk Zofii, Smok Emilii, Mandzilewskiej Ninie, Cyganjuk Antoninie. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu obiad?w i kolacji na najbli?szy tydzie?.

17. Organizujemy rekolekcje dla m?odzie?y od 14 roku i starszych w Jaremczy w terminie od 21 do 26 lipca. Ch?tnych na wyjazd prosz? si? zg?asza? do ks. Andrzeja lub s. Anny.

18. Dzi?kuj? m??czyznom, kt?rzy pracowali przy izolacji fundamentu ko?cio?a. Je?li kto? z m??czyzn ma czas zapraszam do pomocy w tym tygodniu.

wtorek, 17 czerwiec 2014 09:45

Og?oszenia parafialne (15 czerwca 2014)

** Uroczysto?? Tr?jcy Przenaj?wi?tszej ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo os?b starszych. Jutro drug? rocznic? ?wi?ce? kap?a?skich b?dzie obchodzi? ks. Andrzej.

3. W sobot? w liturgii ko?cio?a wspominamy ?w. Alojzego Gonzagi, zakonnika

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. W nast?pn? niedziel? przypada Uroczysto?? Naj?wi?tszego Cia?a i Krwi Chrystusa (Bo?e Cia?o). Procesja po mszy ?w. o g. 9.oo. Zapraszamy ma?e dziewczynki do sypania kwiat?w, ch?opczyk?w do dzwonk?w, osoby doros?e do niesienia chor?gwi. W tym roku prosz? o przygotowanie o?tarzy: 1 o?tarz - Ruch RN, 2 o?tarz - Rodzin? Kolpinga, 3 o?tarz - R??e R??a?cowe i Legion Maryi, 4 o?tarz - m?odzie? z ministrantami. Osoby kt?re przychodz? tradycyjnie na msz? ?w. o g. 11.oo prosz? aby przysz?y w przysz?? niedziel? na g. 10.oo i wzi??y udzia? w procesji, a po jej zako?czeniu b?dzie msza

6. W przysz?? niedziel? b?dzie si? z nami wsp?lnie modli? i udzieli nam prymicyjnego b?ogos?awie?stwa ksi?dz Neoprezbiter – nowo wy?wi?cony kap?an – Miko?aj Biskup.

7. Zapraszamy na nabo?e?stwa czerwcowe ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa codziennie po mszy ?w. Zach?camy r?wnie? do odmawiania litanii w gronie rodzinnym

8. Dzi? odpusty ku czci Tr?jcy ?wi?tej w Bani?owie o g. 15.oo.

9. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek wieczorem.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Boho?ko Marianny i Mariny, Hutnickiej Adeliny, Suchodolskiej Marianny, Babycz Stefanii.

11. Na nasz Jubileusz 200-lecia ko?cio?a przyjad? pielgrzymi z Brennej. B?d? nocowa? w hotelu Kij?w. Pro?ba do Parafian, kt?rzy maj? tak? mo?liwo??, aby zaprosi? Go?ci z Brennej na kolacj? w niedziel? 20 lipca. Zapisy w zakrystii.

12. Dzi?kuj? Panu J?zefowi Zawo?owycz za pokrycie koszt?w izolacji fundament?w zakrystii, a Rodzinie Kosowan za ufundowanie firan i zas?on na plebani?.

13. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

14. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Skowro?ska Welcia, Romanowa Krystyna, Czuntu? Gizela, Majewska Irena, Janicka Eugenia, Pawluk Wiktoria, Oskwarek Janina, Paw?owicz Lila, Wydysz Halina, Sulejmanowa Kateryna, Medwid Julia, Banasiak Maria, Pan Kazjuk Teofil, Rodzina Manzylewskych, Oczeretian, G?ugowskych, Melnyk, Dudczak, Bi?ostocka Olga i Oleksandr. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

15. Mo?na ju? zapisa? si? na piesz? pielgrzymk? do Bolszowiec, kt?ra odb?dzie si? w dniach 8 – 12 lipca. Wi?cej szczeg???w na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

16. Trwaj? prace przy remoncie ko?cio?a. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Pani Zag?rskiej Zofii, S?obodianiuk Halinie, Szaw?owskiej Janinie, Bub?yk Marii. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu obiad?w i kolacji na najbli?szy tydzie?.

17. Dzi?kuj? m??czyznom, kt?rzy pracowali w minionym tygodniu przy izolacji fundamentu ko?cio?a. Je?li z m??czyzn kto? ma czas zapraszam do pomocy w tym tygodniu.

wtorek, 10 czerwiec 2014 14:14

Og?oszenia parafialne (8 czerwca 2014)

** Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo, o g. 18.30 mszy nie b?dzie ( msza o g. 18.oo przy dworcu ), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Dzi? z racji II niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y. W przysz?? III niedziel? miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b starszych.

3. W tym tygodniu w liturgii ko?cio?a wspominamy:

* poniedzia?ek – ?wi?to Naj?wi?tszej Maryi Panny, Matki Ko?cio?a

* ?roda – ?w. Barnaby, Aposto?a

* pi?tek – ?w. Antoniego z Padwy, kap?ana i doktora Ko?cio?a

* niedziela – Uroczysto?? Naj?wi?tszej Tr?jcy

4. Z racji wspomnienia ?w. Antoniego zapraszamy na odpust do ko?cio?a ?w. Antoniego przy dworcu ( ul. Nikitina ) w najbli?sz? sobot? na g. 18.oo. Przynie?my lilie do po?wi?cenia. B?dzie r?wnie? udzielone specjalne b?ogos?awie?stwo dzieciom. W naszym ko?ciele w sobot? mszy ?w. o g. 18.30 nie b?dzie.

5. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

6. Zapraszamy na nabo?e?stwa czerwcowe ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa codziennie po mszy ?w. Zach?camy r?wnie? do odmawiania litanii w gronie rodzinnym

7. Nabo?e?stwo fatimskie w Sadog?rze w pi?tek o g. 19.oo.

8. Odpusty w naszym dekanacie: pi?tek ku czci ?w. Antoniego w Piotrowcach G?rnych o g. 11.oo, w niedziel? ku czci Tr?jcy ?wi?tej w Bani?owie o g. 15.oo.

9. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek wieczorem.

10. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny Senjuk Natalii, Bileckiej Jadwigi, Mackulak Aurelii, Stefanjuk Olega i Jewgenii, Tarabriny Marii.

11. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

12. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Proda?czuk Ewelina, Rumiancewa Larysa, ?o?towska Wanda, Malicka Bronis?awa, Greku? Jana, Bi?ous Helena, Majewska Irena, Kuriawenko Olena, Prokopenko Ludwina, Luptowicz Kornelia, Turkiewicz Oresta, Kozubasz Olga, Rodzina Wojcyckich, Struty?skich, Zo?otowskych, W?adimirowych, . B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

13. Mo?na ju? zapisa? si? na piesz? pielgrzymk? do Bolszowiec, kt?ra odb?dzie si? w dniach 8 – 12 lipca. Wi?cej szczeg???w na plakacie przy wyj?ciu z ko?cio?a.

14. Trwaj? prace przy remoncie ko?cio?a – restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Pani Kozubasz Oldze, Gawluk Stanis?awowi, Drozdek Bogdanowi, Lunkasz Marii, Zapa? Mariannie. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu obiad?w i kolacji na najbli?szy tydzie?.

poniedziałek, 02 czerwiec 2014 18:12

Og?oszenia parafialne (1 czerwca 2014)

** VII Niedziela Wielkanocna ** 

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek mszy nie b?dzie, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Dzi?kujemy Bo?ej Opatrzno?ci za zako?czony rok szkolny i katechetyczny. Podczas mszy ?w. o g. 11.oo b?d? rozdane ?wiadectwa z nauki religii. Dzi?kuj? dzieciom, m?odzie?y, a tak?e rodzicom za w??czanie si? w katechizacj?, a przez to g??bsze poznawanie wiary w Jezusa. Dzi?kuj? katechetom: ks. Andrzejowi i s. Annie. W czasie wakacji katechezy nie b?dzie – od 1 VI do 31 VIII.

3. Dzi? z racji I niedzieli miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych. W przysz?? II niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo dzieci i m?odzie?y.

4. W tym tygodniu w liturgii ko?cio?a wspominamy:

  • wtorek – ?w. Karola z Lwangi i towarzyszy, m?czennik?w
  • czwartek – ?w. Bonifacego, biskupa i m?czennika
  • niedziela - Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego.

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I pi?tek i I sobota miesi?ca. Okazja do spowiedzi codziennie rano i wiecz?r 30 minut przed msz? ?w. Chorych odwiedzimy w poniedzia?ek, wtorek i pi?tek.

6. Dzi?kuj? za z?o?one ofiary w minion? niedziel? na utrzymanie seminarium duchownego we Lwowie – Brzuchowicach w wysoko?ci 1110 grywni. B?g zap?a?.

7. W czwartek wyj?tkowo nie b?dzie mszy ?w. rano i wiecz?r ze wzgl?du na wyjazd ksi??y do Lwowa na spotkanie z Arcybiskupem.

8. Dzi? rozpoczynamy nabo?e?stwa czerwcowe, ku czci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy.

9. Dzi? w Dzie? Dziecka pami?tamy i modlimy si? za wszystkie dzieci z naszej Parafii, a po mszy ?w. prosimy aby dzieci podesz?y do s. Anny po male?k? niespodziank?.

10. Rodzic?w dzieci, kt?re jutro wyje?d?aj? do Jab?onicy zapraszamy na spotkanie dzi? po mszy ?w. o g. 11.oo.

11. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek wieczorem.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Dzi?kuj? za wczorajsze sprz?tanie ko?cio?a. W sobot? prosimy o sprz?tanie Rodziny: Meszak Krystyny, Gabor Walerii, Cyganjuk Antoniny, Wachtel Luby, Cabak Oksany.

14. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Smotrycka Anastazja, Soko?owa Czes?awa, Majewska Irena, Kudina Anna, Mowczan Larysa, Glazer Ludmi?a, Rodzina Kaczy?ski, Zapa?, Wierzbowskich, Uszakowych oraz Rodzice dzieci z I Komunii ?w. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

15. Wychodz?c z ko?cio?a m?odzie? z naszej Parafii rozprowadza nowy numer gazetki Parafialnej „Promyczek ".

16. Trwaj? prace przy remoncie ko?cio?a – restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Pani Per?an Irenie, Jacyszen An?elice, Kogut Nadii, Koz?owskiej Alle, Ancybor Aleksandrowi, Rodzinie Mychnjuk i Makowej. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu obiad?w i kolacji na najbli?szy tydzie?.

poniedziałek, 26 maj 2014 12:54

Og?oszenia parafialne (25 maja 2014)

** VI Niedziela Wielkanocna **

1. Porz?dek mszy ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo, 11.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Dzi? 12 dzieci z naszej Parafii po raz pierwszy przyst?pi do I Komunii ?w. Zapraszamy dzieci i rodzic?w w bia?ym tygodniu na wieczorne nabo?e?stwa. Dzi?kuj? rodzicom dzieci I komunijnych za przekaz wiary w Waszych rodzinach i zach?cam Was do dalszej wsp??pracy z Parafi? dla religijnego wychowania dzieci. Dzi?kuj? s. Annie za przygotowanie dzieci do tej uroczysto?ci. Siostrze Eli dzi?kuj? za dekoracj? ko?cio?a.

3. Dzi? z racji IV niedzieli miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich. W przysz?? I niedziel? miesi?ca adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i zmiana tajemnic r??a?cowych.

4. W tym tygodniu w liturgii ko?cio?a wspominamy:

* poniedzia?ek – ?w. Filipa Nereusza, kap?ana

* czwartek – Uroczysto?? Wniebowst?pienia Pa?skiego. Jest to ?wi?to obowi?zkowe. Msze ?w. o g. 9.oo, 11.oo i 18.30.

* sobota – ?wi?to Nawiedzenia Naj?wi?tszej Maryi Panny

5. W czerwcu nasz dekanat jest odpowiedzialny za utrzymanie seminarium duchownego we Lwowie - Brzuchowicach. Wychodz?c z ko?cio?a mo?na z?o?y? ofiar? do skrzynki na ten cel. B?g zap?a?.

6. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

7. Prze?ywamy miesi?c maj po?wi?cony Matce Bo?ej. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe codziennie po mszy ?w.

8. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez? wed?ug planu w gablotce. Zako?czenie szkolnego i katechetycznego roku z rozdaniem ?wiadectw z religii b?dzie w nast?pn? niedziel? 1 czerwca podczas mszy ?w. o g.11.oo.

10. Z okazji zbli?aj?cej si? uroczysto?ci 200-lecia naszego ko?cio?a og?aszamy dla dzieci konkurs rysunkowy „ M?J KO?CI??". Szczeg??y na plakacie.

11. Dzi?kuj? Rodzinie Kolpinga za akcj? sprzeda?y ksi??ek i zbi?rk? 1600 grywni na pomoc w leczeniu dla dziewi?cioletniego Wiktora Go?di.

12. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

13. Spotkanie z rodzicami dzieci, kt?re rok temu by?y do I Komunii ?w. dzi? po mszy ?w. o g. 11.oo. Obecno?? obowi?zkowa.

14. Dzi?kuj? za sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Goriaczko Julii Malickiej Bronis?awy, G?ugowski Anatolija, Ozemkiwskoj Walentyny, Tkaczuk Oleksandra.

15. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Greku? Jana, Aleksandrowicz Gizela, Tarabrina Maria, Majewska Irena, Kogut Maryna, Mandziuk Jadwiga, Pan Sawczuk Edik, Rodzina Zapolskich, Swyszcz, Steckich, Dudczak, Mudrak, Pyslar. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

16. Trwaj? prace przy remoncie ko?cio?a – restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Pani Ba?anjuk Irenie, Tomczakiwskoj Janinie, Dmytraszczuk Krystynie, Zemliakow Irenie, Knaub Oldze, Czeban Janie. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu obiad?w i kolacji na najbli?szy tydzie?. W tym tygodniu b?dzie pracowa? 10 os?b.

czwartek, 22 maj 2014 19:00

Og?oszenia parafialne (18 maja 2014)

** V Niedziela Wielkanocna **

1. Msze ?w.: poniedzia?ek g. 9.oo i 18.30, wtorek g. 9.oo, ?roda g. 9.oo, czwartek 9.oo i 18.30, pi?tek 9.oo i g. 18.30, sobota 9.oo i 18.30 (wigilijna z niedzieli), niedziela g. 9.oo, 11.oo 13.oo i 18.oo

2. Dzi?kujemy Opatrzno?ci Bo?ej za prze?yte MISJE ?WI?TE w naszej Parafii - duchowe przygotowaniem do jubileuszu 200-lecia ko?cio?a. Serdecznie dzi?kuj? S?awomirowi Zieli?skiemu za podj?cie si? tak odpowiedzialnego i trudnego dzie?a i wyg?oszenie misji. Zapraszamy jednocze?nie na renowacj? misji i uroczysto?? 200-lecia ko?cio?a.

3. Dzi? z racji III niedzieli miesi?ca b?ogos?awie?stwo os?b chorych. W przysz?? IV niedziel? miesi?ca specjalne b?ogos?awie?stwo par ma??e?skich.

4. W czwartek od g. 17.oo adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu i mo?liwo?? spowiedzi ?w.

5. W nast?pn? niedziel? podczas mszy ?w. o g. 11.oo dzieci z naszej Parafii przyst?pi? do I Komunii W pi?tek po mszy wieczornej b?dzie ich pierwsza spowied? jak r?wnie? ich rodzic?w.

6. Prze?ywamy miesi?c maj po?wi?cony Matce Bo?ej. Wszystkich czcicieli Maryi – Matki Jezusa zapraszamy na nabo?e?stwa majowe codziennie po mszy ?w.

7. Ko?czy praktyk? duszpastersk? w naszej Parafii diakon Grzegorz. Jutro podczas mszy ?w. o g. 9.oo b?dziemy modli? si? w Jego intencji.

8. Spotkanie ch?ru parafialnego we wtorek, Legionu Maryi w czwartek po mszy ?w. wieczornej

9. Zapraszamy dzieci, m?odzie? i student?w na katechez? wed?ug planu w gablotce. Zako?czenie szkolnego i katechetycznego roku z rozdaniem ?wiadectw z religii b?dzie w niedziel? 1 czerwca podczas mszy ?w. o g.11.oo.

10. Z okazji zbli?aj?cej si? uroczysto?ci 200-lecia naszego ko?cio?a og?aszamy dla dzieci konkurs rysunkowy „ M?J KO?CI?? ". Szczeg??y na plakacie.

11. Osobom dy?uruj?cym w ko?ciele serdecznie dzi?kuj?.

12. Dzi?kuj? za z?o?one ofiary w minion? niedziel? – 1707 grywni - na potrzeby leczenia naszej Parafianki Oleny Pawlenko l. 74. B?g zap?a?.

13. Spotkanie z rodzicami dzieci, kt?re rok temu by?y do I Komunii ?w. w nast?pn? niedziel? po mszy ?w. o g. 11.oo. Obecno?? obowi?zkowa.

14. Dzi?kuj? za sprz?tanie ko?cio?a. W tym tygodniu prosimy o sprz?tanie Rodziny: Dzimi?ska Ludmi?a, Jakowenko Ludmi?a, Onufrijewa Jelyzaweta, W?adyka Swit?ana, Prytu?a Neonila.

15. Ofiar? na remont ko?cio?a - restauracj? fresk?w z?o?yli: Pani Jadwiga z Kijowa z Rodzin?, Janina, Romanowa Krystyna, Paw?owycz Lila, Majewska Irena, Oczeretiana Irena, Kmie? Leontina, Pan Drozdek Stefan, Rodzina G?ugowskych, Ancybor, Zapa?, Olijnyk, Kowa?yk – Kry?anowski, Mario i Emilia z Italii. B?g zap?a? za ka?d? ofiar?.

16. Zwracam si? z pro?ba do Parafian, kt?rzy maj? kwiaty ogrodowe, o przynoszenie do ko?cio?a dla ozdobienia o?tarzy.

17. Trwaj? prace przy remoncie ko?cio?a – restauracji fresk?w. Dzi?kuj? za przygotowanie obiad?w: Pani Jasyszczuk Wiri, Bartosz Swiet?anie, Stefanjuk Jewhenii, Ba?anjuk Irenie, Oskwarek Lenie, Dro?dzik Maria, Perepeluk Swit?anie. Siostra El?bieta b?dzie dzwoni? do nast?pnych rodzin z pro?b? o pomoc w przygotowaniu obiad?w i kolacji na najbli?szy tydzie?.

18. Wszystkim Parafianom i Go?ciom ?yczymy b?ogos?awionej i dobrej niedzieli.

poniedziałek, 19 maj 2014 10:13

Serdeczne podzi?kowanie Ofiarodawcom z Polski

Akcja „Rodzina - rodzinie" sko?czy?a si? 31 marca, w ramach kt?rej Polacy wysy?ali paczki z pomoc? dla potrzebuj?cych na Ukrainie. W ramach akcji wielk? pomoc okazano mieszka?com Czerniowiec z parafii Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego.

poniedziałek, 12 maj 2014 17:36

Kard. Jaworski Cz?owiekiem Roku

Tytu? przyzna?a Federacja Regionalnych Zwi?zk?w Gmin i Powiat?w RP.Podczas uroczystej gali w auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiello?skiego, wr?czone zosta?y tytu?y Ma?opolanina Roku i Cz?owieka Roku, przyznawane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiat?w Ma?opolski oraz Federacj? Regionalnych Zwi?zk?w Gmin i Powiat?w RP.Tytu?y Cz?owieka Roku otrzymali kard. Marian Jaworski oraz Krzysztof Penderecki, a tytu?y Ma?opolanina Roku 2013 – Anna Polony i Jerzy Trela.

   

Msza ?wi?ta  

Niedziela - 9.00(pl), 11.00(ukr),
13.00(ukr)  
Poniedzia?ek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Wtorek - 9.00(pl) 
?roda - 9.00(pl) 
Czwartek - 9.00(pl), 18.30(ukr)
Pi?tek - 9.00(pl), 18.30(ukr) 
Sobota - 9.00(pl), 18.30(ukr)

   

S?owo Bo?e  

"Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym"
J 6, 54
   

Czytaj, s?uchaj  

kkc-baner

RadioMaria

   
© Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Czerniowce, Ukraina